เจาะลึกซีอาน อุทยานสวรรค์เทียบเท่าจิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน

รายการทัวร์:เจาะลึกซีอาน อุทยานสวรรค์เทียบเท่าจิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์:CXIY002FD ประเทศ:จีน - ซีอาน ระยะเวลา:6 วัน 5 คืน สายการบิน:FD
ราคาปรกติ:32,900.- ราคาพิเศษเพียง:- ประหยัด:- จองแล้ว:คน
รายละเอียดไฮไลท์:เจาะลึกซีอาน อุทยานสวรรค์เทียบเท่าจิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน

เจาะลึกซีอาน อุทยานสวรรค์เทียบเท่าจิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน AIR ASIA (FD)
สัมผัสเมืองมรดกโลก .. ถ้ำประตูมังกร พระแกะสลักหน้าผา ศาลไคฟง วัดเส้าหลิน ป่าเจดีย์ถ่าหลิน
กังฟูวิทยายุทธ์เส้าหลิน โชว์ราชวงศ์ถัง ชมการร่ายรำงดงามดั่งต้องมนต์สะกด
**รถไฟความเร็วสูง 350 กม./ชั่วโมง **
เมนูพิเศษ : เกี๊ยวซีอาน เป็ดย่าง สุกี้มองโกล


เจาะลึกซีอาน อุทยานสวรรค์เทียบเท่าจิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน AIR ASIA (FD)
สัมผัสเมืองมรดกโลก .. ถ้ำประตูมังกร พระแกะสลักหน้าผา ศาลไคฟง วัดเส้าหลิน ป่าเจดีย์ถ่าหลิน
กังฟูวิทยายุทธ์เส้าหลิน โชว์ราชวงศ์ถัง ชมการร่ายรำงดงามดั่งต้องมนต์สะกด
**รถไฟความเร็วสูง 350 กม./ชั่วโมง **
เมนูพิเศษ : เกี๊ยวซีอาน เป็ดย่าง สุกี้มองโกล

xian01

โปรแกรมการเดินทาง….

วันแรก สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – ซีอาน

14.25 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง  อาคาร 1   สายการบิน THAI AIRASIAโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

16.25 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองซีอาน โดยสายการบิน THAI AIRASIA เที่ยวบินที่ FD 588  (ระบุที่นั่ง+บริการอาหาร)

21.35 น.  ถึง สนามบินเมืองซีอาน เมืองนี้ตั้งอยู่กลางลุ่มแม่น้ำฮวงโห และเป็น 1 ใน 10 เมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน มีชื่อเดิมว่า “ฉางอาน” เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี อีกทั้งยังเป็น เมืองสำคัญในประวัติศาสตร์จีนที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่งของโลก ในอดีตซีอานเคยเป็นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ์ อาทิโจว ฉิน ฮั่น ถัง ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองปลายทางของเส้นทางสายไหม ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า  3,100 ปี  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเข้าสู่ที่พัก TIAN DING HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

【 วันที่สอง ซีอาน – เจิ้นโจว (รถไฟความเร็วสูง) – เมืองไคฟง – ศาลไคฟง – เจดีย์เหล็ก – ศาลามังกร 

เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม
หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูงเพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูงหัวจรวดG672 : 09.06-11.00 น. เข้าสู่ เมืองเจิ้งโจว ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเหลืองตอนปลายของที่ราบจีนเหนือเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีพื้นที่สีเขียว และสวนสาธารณะต่างๆ เป็นจำนวนมาก เขตเมืองเก่ามีถนนสายเล็กสายน้อยและร่องรอยกำแพงเมืองโบราณที่น่าสนใจ ปัจจุบันเจิ้งโจวนับเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจีน มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน

กลางวัน  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองไคฟง ซึ่งเป็นเมืองหลวงในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ เป็นเมืองที่มีเสน่ห์และมีประชากรกว่า 600,000 คน  นำท่านชม ศาลจำลองไคฟง โดยจำลองมาจากศาลไคฟงสมัยราชวงศ์ซ่ง ให้ท่านได้ชมรูปปั้นของท่านเปาปุ้นจิ้น และหุ่นขึ้นผึ้งแสดงเรื่องราวของกานตัดสินคดีสำคัญของท่านเปาปุ้นจิ้น และชมสวนสาธาราณะภายในศาล จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ศาลามังกร (หลงถิง) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองไคฟง ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1692 ในสมัยจักรพรรดิคังซี แห่งราชวงศ์ชิง จากนั้นนำท่านชม เจดีย์เหล็ก (เทียถ่า) ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาด 13 ชั้น สูง 54.6 เมตร รูปทรง 8 เหลี่ยม สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1049 โดยลักษณะภายนอกใช้กระเบื้องหลากสีมาประติดประต่อห่อหุ้มจนมีความสวยงามโดดเด่น  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับตัวเมืองเจิ้งโจว

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAYINN EXPRESS  หรือเทียบเท่า 4*

【 วันที่สาม  เจิ้นโจว – เจียวโจว – อุทยานสวรรค์ หยุนไถ่ซาน – เติงฟง

xian04

เช้า ❉ รับประทานอาหาร ณ โรงแรม
หลังอาหารนำท่านชม  อุทยานสวรรค์ “หยุนไถซาน” อุทยานที่สวยงามที่สุด ของมณฑลเหอหนาน ระดับ 4A ของประเทศจีน สวยไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว นำท่านสัมผัสธรรมชาติที่ได้บรรจงสร้างอย่างงดงาม ท่านจะได้เห็นน้ำตกที่มีฟองน้ำใสสะอาดกระจายดุจดังสำลียามบ่ายล่องลอยตามสายลม ให้ท่านเดินผ่านโตรกเขาและ ชมสายน้ำอย่างใกล้ชิดถ้าเดินทางช่วงหน้าหนาวโชคดีอาจได้เห็นการ์เซียน้ำแข็งเกาะตามต้นไม้และริมลำธารและน้ำตกอาจเกาะตัวเป็นน้ำแข็ง ให้ท่านชมความงามของหน้าผางามของเขาแห่งสายลมที่งดงามแห่งนี้ให้ท่านได้สัมผัสความสวยที่ผสานกับความเสียวของโตรกผาแห่งนี้ แล้วให้ท่านชมความสวยงามของทะเลสาบมรกตของหยุนไถ่ซานที่ใสจนเห็นถึงก้นของทะเลสาบซึ่งถือเป็นความมหัศจรรย์

กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่  เมืองเติงฟงหรือเมืองหยางเฉิง อดีตราชธานีในสมัยราชวงศ์เซี่ย

ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก JINPENG ECOLOGY  HOTEL หรือเทียบเท่า

【 วันที่สี่  วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์ – โชว์กังฟู – ถ้ำผาหลงเหมิน (รวมรถ) – ศาลเจ้ากวนอู – เมืองหลิงเป่า

เช้า  รับประทานอาหาร ณ โรงแรม
หลังอาหารนำท่านชม  อารามเส้าหลิน  สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 495 ซึ่งเป็นอารามแห่งแรกของการเผยแพร่บุกเบิกพุทธศาสนา ผู้ที่นำมาเผยแพร่มาจาก ประเทศอินเดียคือ “พระโพธิธรรมตั๊กม้อ” ภายในสิ่งก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมโบราณ เช่น ศาลาตั๊กม้อ, ตำหนักไป๋อี, ตำหนักพันพระพุทธเป็นต้น

จากนั้นนำชม ป่าเจดีย์ (ถ่าหลิน) ซึ่งเป็นหมู่เจดีย์ 200 กว่าองค์ ที่ฝังศพผู้ออกบวชบำเพ็ญในสมัยอดีตที่หลากหลายรูปแบบ เป็นแหล่งโบราณสถาน ที่มีวัตถุก่อสร้างสถาปัตยกรรม และประติมากรรมอันควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้า

จากนั้นชม  “การแสดงโชว์วิทยายุทธ์” กังฟู 18 อรหันต์ ศิลปะการต่อสู้อันเลื่องชื่อของวัดเส้าหลิน ท่านจะตกตะลึงอยู่ในห้วงแห่งความสนุกในวิทยายุทธสะท้านฟ้าที่ยังหลงเหลืออยู่ ณ โรงเรียนสอนฝึกกังฟู

กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองลั่วหยาง เมืองที่รวมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีนกว่าพันปี เมืองนี้ขึ้นชื่อเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในมณฑลนี้ก็ว่าได้ เข้าสู่สถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันวิจิตรตระการตาที่และเป็นสุดยอดมรดกโลกที่หาชมยากยิ่งนั่นคือ หลงเหมินสือคูหรือประตูมังกรฟ้าพันปี (ผาพระพุทธรูป) ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 5 – 7 โดยช่างฝีมือทางด้านศิลปกรรม มีคูหาต่างๆ กว่า  1,300  คูหา ซึ่งยังมีคูหาย่อยลงไปอีก 700 แห่ง งานเขียนโบราณ 2,780  ชิ้น งานประติมากรรม กว่า 10,000 ชิ้น ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยเหนือ ซึ่งมีพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดมีความสูงถึง 17 เมตร ส่วนองค์เล็กที่สุดมีความสูงเพียง 2 ซม. โดยการขุดเจาะแกะสลักที่มีความยิ่งใหญ่หนึ่งในสามของจีนตั้งอยู่บนชะง่อนผาสองฟากฝั่งแม่น้ำยี มีความยาวรวม 1,000 เมตร ภายในถ้ำมีพระแท่น 2,100 ตัวพระเจดีย์ 40 กว่ารูป มีศิลาจารึก ซึ่งบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้รวมกว่า 3,100 เรื่องและยังมีพระพุทธรูปแกะสลัก 100,000 กว่าองค์

นำท่านชม ศาลเจ้าขุนพลกวนอู ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยาง ภายในบริเวณมีรูปปั้นกวนอูแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊ก (ค.ศ.220 – 265) ผู้ซึ่งได้รับสมญานามให้เป็นถึงมหาเทพแห่งความจงรักภักดี คุณธรรมและ                 ความกล้าหาญของชาวจีนอีกทั้งยังเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอูซึ่งโจโฉเป็นผู้ที่จัดพิธีฝังให้อย่างสมเกียรติ  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองหลิงเป่า

ค่ำ ❉ รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BAOYUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

 วันที่ห้า  กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ – สุสานจิ๋นซี –  โชว์ราชวงศ์ถัง

xian02

เช้า  รับประทานอาหาร ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางชมความยิ่งใหญ่ของ กองพลทหารม้า ซึ่งถูกจัดให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก และองค์การยูเนสโก้กำหนดให้เป็นแหล่งต้นกำเนิดอารยธรรมโลก ตั้งอยู่ที่ตำบลหลินถง บริเวณเชิงเขาหลีซาน ห่างจากตัวเมืองซีอานไปทางทิศตะวันออกประมาณ 35 กิโลเมตร สุสานแห่งนี้ใช้แรงงาน 726,000 คนและ ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 38 ปีตั้งแต่ปี 246 – 208 ก่อนคริสตกาล และได้ถูกขุดค้นพบโดยบังเอิญเมื่อ 29 มี.ค ค.ศ. 1974 โดยชาวนาในหมู่บ้านซีหยาง ส่วนอาณาเขตพื้นที่ของสุสานรวมทั้งสิ้น 2,180 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็นพระราชฐานชั้นในและชั้นนอก ภายในจะมีรูปปั้นกองทหารอารักขาที่ถูกฝังราว 6,000 ตัว  ท่านจะได้พบกับความอลังการ งดงาม ตระการตาอันน่าอัศจรรย์ใจยิ่ง ต่อมาภายหลังสุสานกองพลทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีพ.ศ. 2530

กลางวัน   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร… เป็ดย่างเลิศรส

หลังอาหารนำท่านชม สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ คือมหาสุสานของจักรพรรดิจีน จิ๋นซีฮ่องเต้ (ฉินสื่อหวงตี้) แห่งราชวงศ์ฉิน  อยู่ที่เชิงเขาหลีซัน ตั้งอยู่ที่ตำบลหลินถง ห่างจากเมืองซีอาน มณฑลฉ่านซี ประเทศจีน ปัจจุบันสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1987 และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเมืองซีอาน ตามประวัติ สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้เริ่มก่อสร้างในสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 38 ปี ตั้งแต่ปี 246 – 208 ก่อนคริสตกาล ซึ่งอาณาเขตพื้นที่ของสุสานรวมทั้งสิ้น 2,180 ตร.กม. แบ่งออกเป็นพระราชฐานชั้นในและพระราชฐานชั้นนอก ภายในสุสานใช้บรรจุพระบรมศพของจิ๋นซีฮ่องเต้ ทรัพย์สมบัติต่าง ๆ ตลอดจนกองกำลังทหาร นางสนมและนางกำนัล รถม้าและขุนพลทหารที่สร้างมาจากดินเผาจำนวนมาก เพื่อเป็นตัวแทนของข้าราชบริพารในการร่วมเดินทางไปยังปรโลกของจิ๋นซีฮ่องเต้ ชม ร้านไหมชื่อดัง

ค่ำ ❉  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร..  เมนูพิเศษ ฟงวุ่ยเกี๊ยวน้ำซีอาน

หลังอาหารเชิญท่านอลังการ ตื่นตา ตื่นใจ ระบบแสงสีเสียง อันตระการตากับการแสดง.. โชว์ย้อนยุคสมัยราชวงศ์ถัง อันเลื่องชื่อทั้งในและนอกประเทศ หลังการแสดง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม TIAN DING HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

 วันที่หก  เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – กำแพงเมืองโบราณซีอาน – จตุรัสหอระฆัง หอกลอง – ซีอาน – กรุงเทพฯ

xian03

เช้า   รับประทานอาหาร ณ โรงแรม

นำท่านชม ต้าเยี่ยนถ่า เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โบราณสถานสำคัญที่สร้างขึ้นราวปี ค.ศ.648 มีความสูง 64 เมตร สถานที่แห่งนี้ พระถังซำจั๋ง ใช้ในการแปลพระคัมภีร์ไตรปิฎก หลังจากที่ท่านได้เดินทางกลับจากประเทศอินเดีย มีประวัติที่จดบันทึกไว้กล่าวว่า เดิมเคยมีฝูงห่านหงส์บินผ่านมาและห่านหงส์ตัวหนึ่งพลัดฝูงปีกหักตกลงมาตาย ผู้บำเพ็ญบุญที่พำนักอยู่ที่นี่เข้าใจว่าห่านหงส์คือพระโพธิสัตว์ จึงได้ก่อเจดีย์เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ห่านหงส์ตัวดังกล่าว ต่อจากนั้นนำท่าน ผ่านชม หอระฆัง ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน มีระฆังแขวนไว้บนยอดหอเพื่อตีบอกเวลาในตอนเช้า มีความสูง 36 เมตร อาคารมีลักษณะแบบจีนสร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งหมด ภายในจัดแสดงเครื่องเรือน เครื่องลายครามและของมีค่าตั้งแต่ราชวงศ์หมิง-ราชวงศ์ซิงและนำท่านแวะชม ร้านหยก

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร.. อาหารไทย  
นำท่านสู่  กำแพงเมืองเก่าฉางอาน หรือซีอานในปัจจุบัน กำแพงเมืองสร้างขึ้นในปีที่ 3 ของรัชสมัยหงหวู่ฮ่องเต้ (พ.ศ. 1913) และเป็นหนึ่งในปราการป้องกันทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีซุ้มประตูนอก ตึกธนูและซุ้มประตูด้านใน สามารถปิดล้อมปราบเมื่อข้าศึกบุกเข้ามาในประตู มีประตูเมืองอยู่ 6 ประตู โดยกำแพงด้านทิศเหนือและทิศใต้มีประตูด้านละ 1 ประตู ส่วนด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีด้านละ 2 ประตู ทำให้กำแพงเมืองมีลักษณะเหมือนเต่า ตัวกำแพงสูงประมาณ 12 เมตร ความยาวโดยรอบ 6, 000 เมตร นอกกำแพงมีคูเมืองกว้าง 4 เมตร และลึก 4 เมตร บนกำแพงมีป้อมปราการตั้งที่มุมกำแพงทั้งสี่ และหอสังเกตการณ์ 72 หลัง อายุของกำแพงราว 500 ปี จากนั้นนำท่านชม  จัตุรัสหอกลอง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอานบนถนนซีต้าเจี้ย ตรงข้ามเป็น จัตุรัสหอระฆัง หอระฆังโบราณ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่สองครั้ง โดยรักษารูปแบบเดิมไว้ มีความสูง 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร และลึก 3 เมตร โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ 3 ชั้น ฐานอิฐสูง 77 เมตรกว้าง 52.6  เมตร ยาว 38 เมตร ประตูด้านเหนือและใต้สูงและกว้าง 6 เมตรชั้นล่างก่อเป็นผนังอิฐและประตูทางเข้าชั้นที่สอง และชั้นที่สามเป็นเครื่องใม้หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบ สร้างขึ้นในปีที่17 แห่งการครองราชย์ของ พระจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง) เป็นพระจักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิงเดินผ่านประตูปูด้วยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน เชิญท่านอิสระถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินซีต้าเจี้ย เลือกซื้อสินค้าและอาหารพื้นเมือง เช่น รูปปั้นทหารดินเผาที่เป็นสัญญลักษณ์ของเมืองซีอานหรือขนมถั่วเคลือบน้ำตาล และมีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก

 เย็น ❉ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ สนามบินซีอาน

22.25 น.   เหินฟ้าสู่มหานครกรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRASIA เที่ยวบินที่ FD 589  (ระบุที่นั่ง+บริการอาหาร)

01.40 น.   เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….

หมายเหตุ:

 1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ , หยก , ใบชา , นวดฝ่าเท้า , ไข่มุก , ผ้าไหม , ผีเซียะ ที่ต้องเข้า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ในด้านของการค้าขาย แนะนำสินค้าหลักของประเทศจีน **รายการนี้จะเข้าร้านรัฐบาลจีน เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการนำเสนอประมาณ 45 นาที -1 ชั่วโมง**
 2. เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านชำระเงินเพิ่ม 2,000 บาท ต่อวันต่อท่าน เนื่องจากราคาทัวร์เป็นราคาพิเศษซี่งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวหังโจวและร้านค้าต่างๆ
 3. บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป    มีหัวหน้าทัวร์

กำหนดเดินทาง

วันที่ 21 – 26 ตุลาคม  2557

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ (ไม่มีราคาเด็ก) ท่านละ 32,900.- บาท

พักเดี่ยว เพิ่ม ท่านละ 5,900.-บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด
 2. ค่าโรงแรมที่พัก
 3. ค่าอาหารตามรายการ
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่านกรณีที่น้ำหนักเกิน กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนน้ำหนักที่เกินเอง ***
 6. ค่าภาษีสนามบิน
 7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน (หนังสือเดินทางไทย)
 8. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
 9. ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีบริการ 3%
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
 3. ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ, ค่าวีซ่าด่วน 2-3 วันทำการ (เพิ่มท่านละ 1,200 บาท)
 4. ค่านํ้าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม
 5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ10 หยวน/คน/วัน, คนขับรถวันละ 10 หยวน/คน/วัน  และหัวหน้าทัวร์ วันละ10 หยวน/คน/วัน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 1. การจองมัดจำท่านละ 10,000 บาทพร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ
 2. เตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนณสถานทูตจีน
 3. ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย15วัน

การยกเลิก

 1. 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไปเก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วันเก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าจีน

 1. พาสปอร์ตตัวจริง  + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบที่ถ่ายไว้ไม่เกินกว่า 6 เดือน และห้ามนำรูปที่เป็นกระดาษสติกเกอร์มาใช้
 2. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์)
 3. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ขอสำเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ขอสูติบัตรตัวจริง)
 4. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ขอสำเนาสมุดบัตรประชาชน หรือสำเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดา หรือมารดา

สำหรับผู้เดินทางที่เป็นชาวต่างชาติ

 1. พาสปอร์ตตัวจริง + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบที่ถ่ายไว้ไม่เกินกว่า 6 เดือน และห้ามนำรูปที่เป็นกระดาษสติกเกอร์มาใช้
 2. หนังสือรับรองการทำงาน (Work permit) กรณีลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ลูกค้าต้องเดินทางกลับไปยื่นวีซ่าที่สถานทูตจีนประจำประเทศของตัวเองเท่านั้น

หมายเหตุ : โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า     

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า

ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,200 บาท
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 800 บาท

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ

 1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด
 2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
 3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น

หมายเหตุ

 1. ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกำหนด
 2. บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวสายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯอาทิการนัดหยุดงานการจลาจลการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบินภัยธรรมชาติหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่นการเจ็บป่วยการถูกทำร้ายการสูญหายความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
 4. กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น หากเกิดการเสียหายหรือสูญหาย ระหว่างการเดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ
 5. กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร
 6. หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 7. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกค่าบริการ
 8. เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีความแปรปรวน ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคตซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนออกตั๋ว

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

 

 

เรื่องนี้ถูกเขียนใน และติดป้ายกำกับ , , , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>