ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน ช้อปปิ้ง LOWU CENTER ย่านนาธาน โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์

รายการทัวร์:ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน ช้อปปิ้ง LOWU CENTER ย่านนาธาน โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์
รหัสทัวร์:HKDN004HX ประเทศ:ฮ่องกง - เซินเจิ้้น ระยะเวลา:3 วัน 2 คืน สายการบิน:HX
ราคาปรกติ:14,900.- ราคาพิเศษเพียง:12,900.- ประหยัด:2,000.- จองแล้ว:คน
รายละเอียดไฮไลท์:ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน ช้อปปิ้ง LOWU CENTER ย่านนาธาน โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์

ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน เซินเจิ้น...ช้อปปิ้ง LOWU CENTER ฮ่องกง... ช้อปปิ้ง ย่านนาธานโดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX)


ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
เซินเจิ้น…ช้อปปิ้ง LOWU CENTER ฮ่องกง… ช้อปปิ้ง ย่านนาธาน
โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX)

03

อัตราค่าบริการ

30 ส.ค.- 01 ก.ย. 13-15, 27-29 ก.ย. 57

ราคา 12,900  บาท/ท่าน

11-13, 18-20, 25-27 ต.ค. 57

ราคา 14,900 บาท/ท่าน

วันแรก กรุงเทพฯ  -  ฮ่องกง  -  นั่งรถเดินทางสู่เซินเจิ้น  - ชมโชว์  Splendid Of China

06.00 น.  พร้อมกันที่สนามบิน สุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ K (K01-06) ทางเข้าประตู 5 และ 6 อาคารผู้โดยสารขาออก  สายการบิน HONGKONG AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสารสัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง

08.25 น.  นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่  (HX768 08:25-12:10)

12.10 น. ❉ ถึง สนามบิน  Chek Lap Kok  ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะลันเตา โดยเกิดจากการถมทะเลออกไปมีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันถึง 8 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2001 – 2008  ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง, นิวเทอร์ริทอรีส์, เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

…..เดินทางสู่ เซินเจิ้น (นั่งรถเหมา) เซินเจิ้นตั้งอยู่ที่มณฑลกวางตุ้ง เป็นเมืองชายแดนริมฝั่งตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิ้นแบ่งออกเป็น  3  ส่วน คือ เขตเมืองเซินเจิ้นเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจิ้น เป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง มีสถานะเป็นเมืองใน    เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใหญ่ที่สุด และมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุด

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ. ภัตตาคาร

…….จากนั้นนำท่านชม โชว์ SPLENDID OF CHINA  ไนท์โชว์อันงดงามตระการตา การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนของเผ่าต่างๆ ซึ่งมีแสง สี เสียง ชวนตื่นตา ตื่นใจ ผสมผสานกายกรรมจีนที่สวยงาม ลีลาอ่อนช้อย ผสมความตื่นเต้นฯลฯ โดยนักแสดงชาวจีนจำนวนมาก กว่าร้อยชีวิต

เข้าพัก  FX Hotel East Lake Park Shenzhen (www.fxhotels.com)   หรือ BOMEI HOTEL (www.elong.com/shenzhen/32003505)    หรือเทียบเท่า

【 วันที่สอง เซินเจิ้น/ CITY TOUR (ภูเขาดอกบัว/อนุสรณ์สถานเติ้งเสี่ยวผิง/สวนสาธารณะหงชู่หลิง) /พิพิธภัณฑ์/ ชุปเปอร์มาเก็ตของที่ระลึก/ร้านบัวหิมะ / ตลาดตงเหมิน /ช้อปปิ้ง  Lowu  Center 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก       

……หลังอาหารนำท่าน เดินทางสู่ ภูเขาดอกบัว ซึ่งจากจุดชมวิวที่อยู่บนยอดเขาแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับอากาศที่สดชื่น และ ทิวทัศน์อันงดงามโดยรอบ นอกจากนี้ท่านยังจะได้เห็นพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่อีกด้วย แล้วนำท่านชม อนุสรณ์สถานเติ้งเสี่ยวผิง ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1992 ครั้งเมื่อท่านเดินทางมาที่เซินเจิ้น เติ้ง เสี่ยว ผิง เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญมากคนหนึ่งในประวัติศาสตร์จีน เพราะท่านเป็นผู้ทำให้เศรษฐกิจการค้าของจีนได้ก้าวเข้าสู่ตลาดเศรษฐกิจการค้าโลก ทำให้ประเทศจีนมีการพัฒนาประเทศได้ในเวลาอันรวดเร็ว

จากนั้นนำท่านสู่ ผ่านชม สวนสาธารณะหงชู่หลิง ซึ่งเป็นจุดชมวิวของนกนานาชนิดนับพันๆตัว  …….จากนั้นขอแนะนำให้คุณไปเยือน พิพิธภัณฑ์ ท่านจะได้สัมผัสกับงานหัตถกรรมในด้านการแกะสลักหยก และเครื่องประดับที่ทรงคุณค่า  และนำท่านไปเลือกซื้อสินค้าที่ ซุปเปอร์มาเก็ตของที่ระลึก ศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกของเมืองเซินเจิ้น ให้ท่านได้สัมผัสและเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย…..จากนั้นพาท่านสู่ ร้านบัวหิมะ ให้ท่านได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน รวมทั้งให้ท่านได้รับบริการนวดฝ่าเท้าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  และนำท่านเดินทางสู่  ตลาดตงเหมิน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมพื้นเมือง สำหรับเหล่านักช้อปปิ้งทั้งหลาย เช่น กระเป๋า,รองเท้า,ผ้าพันคอ,ถุงมือ,เสื้อกันหนาวราคาถูก

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคาร

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ LOWU CENTER หรือมาบุญครองเซินเจิ้น แหล่งรวบรวมสารพัดสินค้าราคาถูกจนแทบไม่น่าเชื่อให้ท่าน ได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อและต่อรองราคาสินค้าที่ท่านต้องการอย่างเต็มที่ ให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจ เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิดต่างๆ มากมาย…

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร

เข้าพัก  FX Hotel East Lake Park Shenzhen  (www.fxhotels.com)   หรือ BOMEI HOTEL (www.elong.com/shenzhen/32003505)    หรือเทียบเท่า   

【 วันที่สาม  เซินเจิ้น/ ฮ่องกง/ CITY TOUR/ เขาวิคตอเรียพ้อยท์/ อ่าวรีพลัสเบย์  / จิวเวอรี่ / อิสระช้อปปิ้งย่านนาธาน / สนามบินฮ่องกง/ กลับกรุงเทพฯ

เช้า ❉ รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

…….หลังจากนั้น  นำท่าน เดินทางสู่ ฮ่องกง (นั่งรถเหมา หรือ รถไฟฟ้า( กรณีลูกค้าไม่ถึง 15 ท่าน)) นำท่านชมทัศนียภาพถ่ายรูป ณ  จุดชมวิว  เขาวิคเตอเรียพ้อยท์  (VICTORIA  POINT) ที่มีความสูง 397 เมตร เพลินตากับทิวทัศน์แบบพาโนราม่า  360 องศาของเกาะฮ่องกง เกาลูน นิวเทอริเทอร์รี่ตลอดจนเกาะน้อย ใหญ่ในทะเลจีนใต้จากมุมสูง (แต่ไม่ได้ขึ้นสู่จุดชมวิวสูงสุด Peak นะคะ)  …..นำท่านสู่ชายหาดน้ำตื้น อ่าวรีพลัสเบย์  สถานที่พักผ่อนบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล  และจุดที่สนใจอีกด้านหนึ่งของอ่าว นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, พระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆ ประดิษฐานไว้มากมายตามความศรัทธา อาทิ พระสังกัจจายบูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทรเทพเจ้าแห่งโชคการงาน, พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจอิสระท่านสักการะ    สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง …จากนั้นนำท่าน แวะชมโรงงานจิวเวอรี่ มีเครื่องประดับสวยงาม หรือเสริมดวงบารมี มากมายให้ท่านได้เลือกชม อาทิเช่น จี้กังหัน, แหวน, สร้อย, กำไล ฯลฯ  ซึ่งจะได้รับทราบความสำคัญของสิ่งประดับนั้นๆจากผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้โดยตรง

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเชิญท่าน อิสระกับการช้อปปิ้ง กันต่ออย่างจุใจ ย่านถนนนาธานแหล่งช้อปปิ้งของฮ่องกง มีเวลาให้ท่านทั้งวันให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าอาทิเช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า น้ำหอม หรือ ของเด็กเล่นฯลฯ  ณ ร้านช้อปปิ้งชื่อดังต่างๆ หรือบางท่านอาจจะเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกก็ได้ (อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการ) จนได้เวลาอันสมควรเจอกันที่จุดนัดพบ…. แล้วเดินทางสู่สนามบิน

23.15 น. ❉ เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่   (HX773 : 23.15-00.55+1)

00.55 น.+1  ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Hong Kong Airlines (HX) ชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ ค่าน้ำหนักสัมภาระเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก หรือตามข้อกำหนดของสายการบิน
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าที่พักระดับมาตราฐานห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (**หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้**)
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและค่ารถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
 6. ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (เนื่องจากโปรแกรมทัวร์นี้การเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่าแบบกรุ๊ป หากเกิดกรณีประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปเป็นการชั่วคราว และจะต้องใช้เฉพาะวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่านั้นในการเข้าเมืองจีน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางลูกทัวร์จะต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวด้วยตนเอง  (ตามที่สถานทูตจีนเรียกเก็บ) กรณีที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้)
 7. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและ เครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 4. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด
 5. ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/วัน/ท่าน,มัคคุเทศน์ท้องถิ่น 10 หยวน/วัน/ท่าน,คนขับรถ 10 หยวน/วัน/ท่าน (หมายความว่าเดินทางทั้งหมด 3 วัน ผู้เดินทาง 1 ท่าน ต้องจ่ายค่าทิปทั้งหมด  = 90 หยวน ต่อทริปนี้ค่ะ)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสำรองที่นั่ง:

 1. รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ ( Join Tour )
 2. ท่านจะต้องชำระเงินค่ามัดจำ จำนวน 5,000 บาทต่อผู้เดินทาง ภายใน 48 ชัวโมง หรือตามวันที่ DUE DATE   หลังจากที่ได้ทำการจอง  พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 3. ท่านจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 15 วัน หรือตามวันที่ DUE DATE ที่กำหนดให้ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 4. ราคาทัวร์ข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม อาทิเช่น สายการมีการขึ้นภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนามบินฯลฯ
 5. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน
 6. เพื่อให้การสั่งซื้อและตกลงซื้อขายสินค้าบริการจากบริษัทฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
  1. ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )  
  1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน
  1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr./ Mrs. / Miss. (กรณีที่มี ชื่อชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหาร (และต้องการระบุ) เป็นต้น
  1.3 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้นๆอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาทัวร์ประเภทใด
  1.4 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุ เหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
  2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.4 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้  หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.4 ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น
  3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมดของบริษัท ฯเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัท ฯไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิก

 1. เมื่อทำการชำระเงินค่ามัดจำ หรือยอดเต็มแล้ว กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามไม่สามารถขอคืนเงินมัดจำได้ และ จะต้องเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น อาทิเช่นค่าวีซ่า, ค่าการันตีห้องพัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ตามจริง
 2. กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนวันเดินทาง 10 วันทำการ ทางบริษัทฯมีความจำเป็นต้องหักในอัตราตั๋วเต็มราคา
 3. กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 3 วันทำการหรือ NO SHOW ในวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
  คืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 4. เมื่อท่านได้ตกลงชำระเงินไม่ว่ามัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆที่
  ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะสับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินได้ตาม ความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของบริษัทฯโดยยืดถือตามสภาพการณ์ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการและประโยชน์ของท่าน เป็นสำคัญ
 2. บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจ รับผิดชอบ ต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การจราจร การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ และการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องจากสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
 3. สำหรับท่านที่ประสงค์จะระบุที่นั่ง (เลือกที่นั่งถูกใจ PICK A SEAT) ต้องติดต่อที่ เคาร์ตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง และชำระค่าระบุที่นั่งด้วยตนเอง

* เอกสารฉบับนี้ยังไม่สมบูรณ์ ใช้อ้างอิงไม่ได้จนกว่าท่านจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ *

*หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

เรื่องนี้ถูกเขียนใน และติดป้ายกำกับ , , , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>