ทัวร์เฉิงตู-จิ่วไจ้โกว (TG) “เมืองเฉิงตู” เมืองเอกแห่งมณฑลเสฉวน ชมความหลากหลายด้านต่างๆ อาทิ วัฒนธรรม ด้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ศาสนา ชมศาลเจ้าขงเบ้ง รูปปั้นจากตัวละครเรื่องสามก๊ก ชมความน่ารักของหมีแพนด้า สัตว์สัญลักษณ์ของประเทศจีน “จิ่วไจ้โกว” ความงามระดับมรดกโลกปี 1992 ทะลสาบน้ำใสราวกระจกและกลุ่มทะเลสาบห้าสี อุทยานหวงหลง อุทยานธารสวรรค์สีน้ำเงิน พิเศษ! ชมสองโชว์อลังการ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-โชว์ทิเบต

รายการทัวร์:ทัวร์เฉิงตู-จิ่วไจ้โกว (TG) “เมืองเฉิงตู” เมืองเอกแห่งมณฑลเสฉวน ชมความหลากหลายด้านต่างๆ อาทิ วัฒนธรรม ด้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ศาสนา ชมศาลเจ้าขงเบ้ง รูปปั้นจากตัวละครเรื่องสามก๊ก ชมความน่ารักของหมีแพนด้า สัตว์สัญลักษณ์ของประเทศจีน “จิ่วไจ้โกว” ความงามระดับมรดกโลกปี 1992 ทะลสาบน้ำใสราวกระจกและกลุ่มทะเลสาบห้าสี อุทยานหวงหลง อุทยานธารสวรรค์สีน้ำเงิน พิเศษ! ชมสองโชว์อลังการ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-โชว์ทิเบต
รหัสทัวร์:CJZH001TG ประเทศ:ทัวร์จิ่วไจ้โกว ระยะเวลา:6 วัน 5 คืน สายการบิน:TG
ราคาปรกติ:36,200.- ราคาพิเศษเพียง:32,500.- ประหยัด:3,700.- จองแล้ว:คน
รายละเอียดไฮไลท์:ทัวร์เฉิงตู-จิ่วไจ้โกว (TG) “เมืองเฉิงตู” เมืองเอกแห่งมณฑลเสฉวน ชมความหลากหลายด้านต่างๆ อาทิ วัฒนธรรม ด้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ศาสนา ชมศาลเจ้าขงเบ้ง รูปปั้นจากตัวละครเรื่องสามก๊ก ชมความน่ารักของหมีแพนด้า สัตว์สัญลักษณ์ของประเทศจีน “จิ่วไจ้โกว” ความงามระดับมรดกโลกปี 1992 ทะลสาบน้ำใสราวกระจกและกลุ่มทะเลสาบห้าสี อุทยานหวงหลง อุทยานธารสวรรค์สีน้ำเงิน พิเศษ! ชมสองโชว์อลังการ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-โชว์ทิเบต

ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - อุทยานหวงหลง - อุทยานธารสวรรค์สีน้ำเงิน - เมืองเก่าซงพาน - ทะเลสาบเตี๋ยซี - วังแพะเขียว - ศาลเจ้า 3 ก๊ก - ถนนโบราณจิ่นหลี - จัดสองโชว์พิเศษ "โชว์เปลี่ยนหน้ากาก+โชว์ทิเบต"


CHENGDU - JIUZHAIGOU

เดินทางโดยสายการบินไทย TG618 / 619

พิเศษ! รถเหมาในอุทยานจิ่วไจ้โกว
เฉิงตู มณฑลเสฉวน ดินแดนแห่งมรดกโลก
หวงหลง มังกรสีเหลืองลดเลี้ยวเคี้ยวคด สลับซับซ้อนเมื่อมองลงมาจากบนหุบเขา
จิ่วไจ้โกว ชมอุทยานสวรรค์ ทะเลสาบน้ำใสราวกระจกและกลุ่มทะเลสาบห้าสี

0000

 • เฉิงตู เมืองเอกแห่งมณฑลเสฉวน และนอกจากนี้ยังเป็นประตูสู่เมืองใหญ่อีกหลายแห่งในประเทศจีน ชมความเป็นอยู่ของผู้คนในมณฑลเสฉวนที่มีความแตกต่างอย่างหลากหลายของวัฒนธรรมทั้งทางด้านอาหารการกิน สถานที่ท่องเที่ยว และศาสนา

 • หวงหลง อุทยานที่ทางยูเนสโกประกาศรับรองให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี ค.ศ. 1992 เป็นอุทยานและธารสวรรค์ที่ซ่อนตัวในขุนเขาสูง มีความสลับซับซ้อนเมื่อมองลงมาจากบนหุบเขาจะเห็นเป็นมังกรสีเหลืองลดเลี้ยวเคี้ยวคด น้ำที่สะท้อนแสงดูเหมือนเกล็ดมังกรราวกับมีชีวิตชีวา

 • จิ่วไจ้โกว ชมความวิจิตรตระการตาการสรรค์สร้างของธรรมชาติ ทะเลสาบน้ำใสราวกระจกและกลุ่มทะเลสาบห้าสี

【 วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – เฉิงตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ตูเจียงเอี้ยน 

07.30 น. ⁂ คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ ดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

10.15 น. ⁂ ออกเดินทางสู่เมืองเฉินตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618 

14.25 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองเฉิงตู เมืองหลวงของมลฑลเสฉวน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

pandaแล้วนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า เข้าไปชมข้างในศูนย์เพาะเลี้ยง หมีแพนด้าเป็นสัตว์ที่หาชมได้ยากและเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศจีน อยู่บนเนื้อที่ 600,000 ตารางเมตร ซึ่งใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์รวมถึงใช้เป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้าซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์ของประเทศจีน และชมความน่ารักพร้อมสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าหมีแพนด้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองตูเจียงเอี้ยน

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

☾ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก MINGCHENGSHIDA HOTEL หรือเทียบเท่า

【 วันที่สองของการเดินทาง ตูเจียงเอี้ยน – อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง) – จิ่วไจ้โกว 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)

Huanglongชมอุทยานที่ทางองค์การยูเนสโกประกาศรับรองให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี ค.ศ. 1992 เป็นอุทยานและธารสวรรค์ที่ซ่อนตัวในขุนเขาสูง 2,500 เมตร และมีความยาว 3.5 กิโลเมตร ซึ่งเกิดจากการตกตะกอนของแคลเซี่ยมสีเหลืองที่ละลายอยู่ในธารน้ำที่ไหลมาจากภูเขาหิมะลงมารวมกัน บางแห่งเป็นสระน้ำ บึงขั้นบันไดและมีความสลับซับซ้อนเมื่อมองลงมาจากบนหุบเขาจะเป็นมังกรสีเหลืองลดเลี้ยวเคี้ยวคด น้ำที่สะท้อนแสงดูเหมือนเกล็ดมังกรราวกับมีชีวิตชีวา ให้ท่านสามารถเดินข้ามสะพานระหว่างหุบเขาและสัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามอย่างใกล้ชิด

กลางวัน ⁂ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ⁂ นำท่านเดินทางต่อสู่ อุทยานจิ่วไจ้โกว ที่ทางองค์การยูเนสโกประกาศรับรองเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี ค.ศ. 1992 ให้ท่านชมทัศนียภาพสองข้างทาง เดินทางถึงจิ่วไจ้โกว

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

☾ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก JIUZHAI RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า

【 วันที่สามของการเดินทาง อุทยานจิ่วไจ้โกว(เต็มวัน) รถเหมาในอุทยาน – โชว์ทิเบต 

เช้า ⁂ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

jiuzhaigouนำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว (รถเหมาในอุทยาน) เป็นอุทยานและธารสวรรค์ที่ซ่อนตัวในขุนเขาสูง 2,500 เมตร ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “หุบเขาแห่งชาวธิเบตเก้าหมู่บ้าน” ชมความงามของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก จึงมีความงดงามดั่งดินแดนที่ถูกเนรมิต พื้นน้ำในทะเลสาบที่มีสีฟ้าและสีเขียวใส มองแล้วชวนให้หลงใหลยิ่งนัก ซึ่งนักท่องเที่ยวทั่วโลกปรารถนาที่จะเดินทางไปเยี่ยมชม ให้ท่านชม อุทยานสวรรค์ ทะเลสาบลีฟเลค ทะเลสาบไผ่ และทะเลสาบกระจก

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ในอุทยาน

บ่าย ⁂ นำท่านเดินทางชมอุทยานจิ่วไจ้โกว

jiuzhaigou2ให้ท่านสัมผัสกับธรรมชาติอีกฟากหนึ่งของอุทยาน ชมทะเลสาบที่ใสดังกระจก สวอนเลค แพนด้าเลค เดินทางสู่ อุทยานธารสวรรค์สีน้ำเงิน ที่งดงามที่สุดในโลกอีกครั้ง ชมทะเลสาบ 5 สี ที่มีตำนานเล่าว่า “ต้าเกอ” ผู้มีชีวิตเป็นอมตะตกหลุมรักซึ่งกันและกันกับนางฟ้าบนสวรรค์ “อู่นัวเซอโหม่” ต้าเกอมอบกระจกให้เป็นของกำนัล แต่อู่นัวเซอโหม่ทำกระจกนี้ตกแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยถึง 108 ชิ้น ซึ่งต่อมากลายเป็นทะเลสาบน้อยใหญ่ 108 แห่ง เกิดเป็นทะเลสาบ 5 สี ที่มีน้ำใสสีฟ้าจนเห็นพื้นทะเลสลับกับแนวทิวเขาที่เริ่มเปลี่ยนสีทั้งหุบเขา ชมความงามมหัศจรรย์ของน้ำตกไข่มุกและน้ำตกอีกมากมายที่มาจากการละลายของหิมะบนภูเขา

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านชมอันตื่นตากับ โชว์ทิเบต อันตระการตา

tibet show

☾ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก JIUZHAI RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า

【 วันที่สี่ของการเดินทาง จิ่วไจ้โกว – ผ่านชมเมืองเก่าซงพาน – ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี – เฉิงตู 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่เขต อ. ซงพาน ผ่านชม เมืองซงพาน ซึ่งเคยเป็นตลาดชายแดนและป้อมปราการทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือที่มีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี ถือว่าเป็นเขตแดนและตลาดชายแดนระหว่างชาวฮั่นและชาวธิเบต ซึ่งชาวฮั่นจะนำใบชา ข้าวและผ้า ไปและม้า วัว หนังและขนสัตว์ ผ่านชมซุ้มประตูและแนวกำแพงเมืองที่สร้างตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์หมิง

Lake สมควรแก่เวลานำท่านผ่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ที่มีน้ำสีเขียวดังเทอควอยซ์บนที่ราบสูงสลับด้วยแนวทิวเขา ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวและได้กลืนหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านจมอยู่ใต้ทะเลและมีผู้เสียชีวิตกว่า 6,000 ราย ให้ท่านแวะถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ⁂ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน ที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่นฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 218,920 ตารางไมล์ (567,000 ตารางกิโลเมตร ) ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ชาวยี่ , ธิเบต , เมี้ยว , หุย และเซี่ยง ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตปกครองตนเองของมณฑลเฉิงตู และยังเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ, วัฒนธรรมและการปกครอง

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

☾ เดินทางกลับสู่ที่พัก MINHAN PULLMAN HOTEL หรือเทียบเท่า

【 วันที่ห้าของการเดินทาง เฉิงตู – วังแพะเขียว – ศาลเจ้า 3 ก๊ก – ถนนโบราณจิ่นหลี -โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 

เช้า ⁂ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

วังแพะเขียวนำท่านชม วังแพะเขียว สำนักที่ใหญ่ที่สดของลัทธิเต๋า ชม ตำหนักหลินจู่ ตำหนักเฉียนคุน ตำหนักซานซิน ตำหนักถังอ่องและศาลายันต์แปดทิศ ภายในตำหนักประดิษฐานรูปปั้นเทวดาที่คนจีนนับถือ สิ่งที่น่าสนในมากที่สุดคือตำหนักซานเซิน มีแพะทองเหลือง ที่ศักดิ์สิทธิ์สองตัวตั้งตระหง่านอยู่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เชง ตัวหนึ่งน่าประหลาดใจมาก “มีเขาข้างเดียว” กล่าวว่าอวัยวะส่วนต่างๆของแพะ จะมีความเกี่ยวข้องกับสัตว์สิบสองราศีมีลักษณะดังนี้ มีหูเหมือนหนู ตาเหมือนไก่ จมูกเหมือนวัว กีบเล็บเหมือนเสือ ปากเหมือนกระต่าย เขาเหมือนมังกร หางเหมือนงู หน้าเหมือนม้า คอเหมือนลิง หนวดแพะ ท้องเหมือนหมา กันเหมือนหมู คนจีนเชื่อว่า ถ้าหากเจ็บป่วยไม่สบาย ให้นำมือไปลูบเล็บ จับส่วนนั้นของแพะแล้วจะหายจากป่วยทันที

วังแพะเขียว2

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ⁂ จากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้าขงเบ้งหรืออู่โหวฉือ

ศาลเจ้าขงเบ้งซึ่งสร้างขึ้นโดยพระราชบัญชาของกษัตริย์แห่งอาณาจักรเฉิงปลายราชวงศ์จิ๋นประมาณ 1,800 กว่าปีมาแล้ว

สุสานเล่าปี่ชม สุสานเล่าปี่ และรูปปั้นขุนนางและขุนศึกของภาพยนตร์เรื่องดังสามก๊ก เช่น เล่าปี่ ขงเบ้ง กวนอู เตียวหุย และทหารเอกหลายสิบนาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่นหลี เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าตต่างๆมากมายให้ท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย

jinli

ค่ำ ⁂ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน ชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (ที่ใช้ศิลปะการแสดงชั้นสูงประจำมณฑลเสฉวนและของประเทศจีน ท่านจะได้สัมผัสกับความแปลกใหม่และตื้นเต้นเร้าใจตลอดการแสดง)

หน้ากาก2

☾ จากนั้นเข้าสู่ที่พัก MINHAN PULLMAN HOTEL หรือเทียบเท่า

【 วันที่หกของการเดินทาง เฉิงตู – อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน – สนามบิน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน มีสินค้า อาทิเช่น กระเป๋าเดินทาง เสื้อผ้า รองเท้า และสินค้าที่ระลึกอื่น ๆ มากมาย

กลางวัน ⁂ รับประทานอาหารกลางวันแบบตุ๋นยาจีน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่ สนามบินเมืองเฉิงตู

15.30 น. ⁂ อำลาเมืองเฉินตู ออกเดินทาง โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619

17.35 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….

`°.•°•.★* *★ .•°•.°´¯`°.•°•.★* *★ .•°•.°´¯`°.•°•.★* *★ .•°•.°´¯`°.•°•.★* *★ .•°•.°´¯`°.•°•.★* *★ .•°•.°´

อัตราค่าบริการ

09-14 // 25-30 กรกฎาคม 57

13-18 // 22-27 สิงหาคม 57

ผู้ใหญ่ราคา ท่านละ 32,500 บาท

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 30,900 บาท

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 28,900 บาท

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) 26,900 บาท

พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ 4,500 บาท

หมายเหตุ

 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีที่ลูกค้า 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทย)

อัตรานี้รวม
☑ ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-เฉิงตู(ตั๋วกรุ๊ป)-กรุงเทพฯ สายการบินไทย ชั้นทัศนาจร
☑ ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
☑ ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ
☑ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ
☑ ค่ารถรับส่งระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ
☑ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
☑ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน
☑ ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
☑ ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
☒ ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
☒ ค่าทำหนังสือเดินทาง
☒ ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
☒ ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
☒ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี 3%
☒ สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
☒ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
☒ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 10 หยวน/คน/วัน, ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 10 หยวน/คน/วัน, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/คน/วันและค่าทิปคนยกกระเป๋า
☒ ไม่แจกกระเป๋า

การชำระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิก
 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 31 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
(ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
 แจ้งล่วงหน้า 14 – 30 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆท่านละ 5,000 บาท
 แจ้งล่วงหน้า 7 – 13 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ ท่านละ 10,000 บาท
 แจ้งล่วงหน้า 3 – 6 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางสายการ บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ไม่ว่ากรณีใด
 • • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม สถานการณ์ ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงิน ให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย ผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทาง ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ อาทิ เช่น นโยบายการควบคุมไข้หวัดใหญ่ 2009 ของประเทศนั้นๆ

เอกสารในการขอวีซ่า
1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน // เบอร์โทรติดต่อลูกค้า (สำคัญมาก)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
2.1 สำเนาสูติบัตร กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี (ใบเกิด)
2.2 นักเรียน นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางสถาบัน
3. รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่า ในกรณีดังต่อไปนี้)
3.1 ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
3.2 นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.3 นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
3.4 นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
3.5 ท่านที่ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากต้นสังกัดแนบมาด้วย
4. ใบจองตั๋วเครื่องบิน และใบจองโรงแรม

เรื่องนี้ถูกเขียนใน และติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับไปที่ ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ : เขาวิคตอเรีย , อ่าวรีพลัสเบย์ , วัดแชกง , กระเช้านองปิง , Avenue of Star , Symphony Of Light , ช้อปปิ้งถนนนาธาน

 1. วรัทยา พูดว่า:

  แนะนำหน่อยค่ะอยากไปเที่ยวเกาหลีแต่ไท่เคยไปต่างประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>