ทัวร์ฮ่องกง 4วัน3คืน by HX สักการะขอพรเจ้าแม่กวนอิ่ม ขอโชคลาภที่วัดแชกงหมิว โรงงานจิวเวอร์รี่ ไหว้พระใหญ่ ขึ้นกระเช้านองปิงชมวิว 360องศา หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ช้อปปิ้งจุใจ citygate ชมการแสดงSymphony Of Light เต็มอิ่มอิสระทัวร์ 1 วัน!!!!

รายการทัวร์:ทัวร์ฮ่องกง 4วัน3คืน by HX สักการะขอพรเจ้าแม่กวนอิ่ม ขอโชคลาภที่วัดแชกงหมิว โรงงานจิวเวอร์รี่ ไหว้พระใหญ่ ขึ้นกระเช้านองปิงชมวิว 360องศา หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ช้อปปิ้งจุใจ citygate ชมการแสดงSymphony Of Light เต็มอิ่มอิสระทัวร์ 1 วัน!!!!
รหัสทัวร์:HKHK003HX ประเทศ:ทัวร์ฮ่องกง ระยะเวลา:4 วัน 3 คืน สายการบิน:่HX
ราคาปรกติ:19,900.- ราคาพิเศษเพียง:17,900.- ประหยัด:2,000.- จองแล้ว:คน
รายละเอียดไฮไลท์:ทัวร์ฮ่องกง 4วัน3คืน by HX สักการะขอพรเจ้าแม่กวนอิ่ม ขอโชคลาภที่วัดแชกงหมิว โรงงานจิวเวอร์รี่ ไหว้พระใหญ่ ขึ้นกระเช้านองปิงชมวิว 360องศา หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ช้อปปิ้งจุใจ citygate ชมการแสดงSymphony Of Light เต็มอิ่มอิสระทัวร์ 1 วัน!!!!

HONG KONG 4 DAYS 3 NIGHTS BY HX

Display - Hongkong

กำหนดการเดินทาง
เดือน กรกฏาคม 2557 วันที 05-08, 12-15, 19-22, 26-29
เดือน สิงหาคม 2557 วันที 02-05, 09-12, 16-19, 23-26, 30 ส.ค.-02 ก.ย.
เดือน กันยายน 2557 วันที 06-09, 13-16, 20-23, 27-30

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-เกาะฮ่องกง – โรงแรม

06:00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ K ชั้น 4 ทางเข้าประตู 5 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบิน HONGKONG AIRLINES (HX) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง
08:25 นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ HX768

12:10 ถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกาะลันเตา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จุดนัดพบประตูทางออก นำท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวนสำหรับรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สุดของโลกมีระยะทาง2.2กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Kimberley Hotel หรือเทียบเท่า ให้ทุกท่าน อิสระพักผ่อนตาม อัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง เขาวิคตอเรีย – อ่าวรีพลัสเบย์ – วัดแชกง (วัดกังหัน) – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ไหว้พระใหญ่ ขึ้นกระเช้านองปิง – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ช้อปปิ้ง citygate – Avenue of Star – Symphony Of Light – โรงแรม *** อาหาร 3 มื้อ ***

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำ

นำท่านเดินทางสู่ เขาวิคตอเรีย ที่มีความสูง 397 เมตร เพลิดเพลินการถ่ายรูป เกาะฮ่องกง เกาลูน นิวเทอริเทอร์รี่ ตลอดจนเกาะใหญ่เกาะน้อยในทะเลจีนใต้ จากนั้นนำท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิมและขอพรจากเทพเจ้าไซ่ซิ่งเอี๊ยที่ชายหาดน้ำตื้น อ่าวรีพลัสเบย์ นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดกังหัน

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม และร้านปี่เซี่ย สัตว์นำโชคลาภ,ความมั่งมี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกงเปลี่ยนอิริยาบถขึ้นเคเบิ้ลไฟฟ้า นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360องศา หน้าต่างเป็นกระจกใส ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามในแบบ “พาโนราม่า” ในมุมกว้างถึง 360 กราบไหว้ขอพรพระใหญ่ หรือเรียกว่า พระพุทธรูปเทียนถาน (Tian Tan Buddha Statue) ที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณริมหน้าผาองค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้

อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Village) ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัวจน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ City Gate Outlet เป็นตึกที่ขายแต่สินค้า late season และปรับราคาตั้งแต่ 50% ขึ้นไป มีอยู่ 70 กว่ายี่ห้อ ตั่งแต่ยี่ห้อ Nike, Addidas, Roots, Puma,ไปจนถึงแบรนด์เนม เช่น Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club 21, Pedder Warehouse (กลุ่มสินค้าแบรนด์ดังๆ ของร้าน On Pedder), Polo, Samsonite , Crocs, Agatha (เครื่องประดับรูปน้องหมา), Vivienne Tam, DVF (Diane Von Furstenberg และ i.t. ซึ่งเป็นกลุ่มแฟชั่นชั้นนำของฮ่องกง เหมือน Club 21 ที่ประเทศไทย และสิงค์โปร์)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

19.30 น. นำท่านสู่ Avenue of Star ถนนแห่งดาราที่ทอดยาวเลียบอ่าววิคตอเรีย ท่านจะได้พบกับรอยพิมพ์ฝ่ามือ ของดาราาฮ่องกงที่มีชื่อเสียง และสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ของฮ่องกงอีกมากมาย และที่นี่ยังถือเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบอีกแห่งหนึ่งของฮ่องกง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก เมื่อถึงเวลาสมควร (ประมาณ 20.00 น.)

ชม Symphony of light เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด” ซึ่งการแสดงจะเปิ ดไฟที่ตกแต่งด้วยไฟสีต่างๆ ร่วมด้วยการยิงเลเซอร์ประกอบเพลงจากอาคารชั้นนำกว่า 40 แห่ง โดยเวลาที่ใช้ในการแสดงประมาณ 15 นาที

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Kimberley Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง อิสระเต็มวัน และสามารถซื้อทัวร์เพิ่มได้

ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย อิสระช้อปปิ้ง บนถนนนาธาน (ย่านจิม ซา โจ่ย) ซึ่งเป็นไปด้วยสินค้าประเภทเสื้อผ้า รองเท้า ที่นักช้อปของถูกต้องไม่พลาด หรือ ฮาร์เบอร์ ซิตี้ เป็นสุดยอดของศูนย์การค้าและศูนย์รวมความบันเทิง ที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุด ตรงข้ามฮาร์เบอร์ ซิตี้ ถนนแคนตันเป็นสุดยอดแหล่งเสื้อผ้าคุณภาพระดับสากล …….. จนได้เวลานัดหมาย

หรือซื้อ Optional เพิ่มเติมดังนี้ (Min. 10 pax) ***

macau-hxdisney-hx
วันที่สี่ของการเดินทาง โรงแรม – สนามบินฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ

ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย อิสระช้อปปิ้ง บนถนนนาธาน (ย่านจิม ซา โจ่ย) ซึ่งเป็นไปด้วยสินค้าประเภทเสื้อผ้า รองเท้า ที่นักช้อปของถูกต้องไม่พลาด หรือ ฮาร์เบอร์ ซิตี้ เป็นสุดยอดของศูนย์การค้าและศูนย์รวมความบันเทิง ที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุด ตรงข้ามฮาร์เบอร์ ซิตี้ ถนนแคนตันเป็นสุดยอดแหล่งเสื้อผ้าคุณภาพระดับสากล …….. จนได้เวลานัดหมาย

19.30 น. นำทุกท่านเดินทางไปยังสนามบินฮ่องกง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

23.15 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX 773

00.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ….

ขอสงวนสิทธิ์ ออกเดินทางขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป
โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสภาพสถานการณ์ ขณะเดินทาง หรือขณะเดินทัวร์ เช่น ตามภูมิอากาศ สถานที่ท่องเที่ยว และอื่นๆที่มีผลกระทบต่อการเดินทาง และการเดินทัวร์

  price hong kong hx

อัตรานี้รวมบริการ
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
• ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ ซึ่งเป็นอัตรา ณ วันที่ 01 เมษายน 2557 และท่านต้องชำระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
• ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวมบริการ
ทิปสำหรับ ไกด์ท้องถิ่น/หัวหน้าทัวร์/คนขับรถ ** อัตราการให้ทิป (โดยประมาณ) วันละ 15 HKD$/คน/ วัน (ค่าใช้จ่ายโดยประมาณตลอดการเดินทาง 90 เหรียญฮ่องกง)
• ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การชำระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำทัวร์เป็นจำนวน 10,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการทำจองสำรองที่นั่งแล้ว 2 วันทำการ สำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
การยกเลิก
• หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
• หากผู้โดยสารท่านใด แจ้งยกเลิกหลังออกตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ
• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

เรื่องนี้ถูกเขียนใน และติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

3 ตอบกลับไปที่ Hokkaido Lavender ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด หมู่บ้านไอนุ โรงงานชอกโกแลตอิชิยะ โทมิตะลาเวนเดอร์ฟาร์ม อาบน้ำแร่ออนเซ็น

 1. วรัทยา พูดว่า:

  อยากให้แนะนำไม่เคยไปต่างประเทศอ่ะค่ะ

  • webmaster พูดว่า:

   ถ้าไม่เคยไปต่างประเทศ ในช่องแรกแนะนำให้ไปกับบริษัททัวร์ก่อนนะคะ เพื่อศึกษาเส้นทางหลังจากนั้นถ้าชอบเราค่อยเดินทางเองค่ะ

 2. webmaster พูดว่า:

  ถ้าไม่เคยไปต่างประเทศ ในช่องแรกแนะนำให้ไปกับบริษัททัวร์ก่อนนะคะ เพื่อศึกษาเส้นทางหลังจากนั้นถ้าชอบเราค่อยเดินทางเองค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>