ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 6 วัน 4 คืน : ชมเจดีย์ 3 องค์ ณ วัดฉงเซิ่งสัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ ชมวิวภูเขาซางซาน ล่องทะเลสาบเอ๋อไห่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมความงามของเมืองเก่าลี่เจียง ดื่มด่ำธรรมชาติอุทยานเฮยหลงถัน ชมตำหนักทองจินเตี้ยน โชว์อลังการ IMPRESSION LIJIANG “จางอวี้โหมว”

รายการทัวร์:ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 6 วัน 4 คืน : ชมเจดีย์ 3 องค์ ณ วัดฉงเซิ่งสัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ ชมวิวภูเขาซางซาน ล่องทะเลสาบเอ๋อไห่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมความงามของเมืองเก่าลี่เจียง ดื่มด่ำธรรมชาติอุทยานเฮยหลงถัน ชมตำหนักทองจินเตี้ยน โชว์อลังการ IMPRESSION LIJIANG “จางอวี้โหมว”
รหัสทัวร์:0022APRFD6D4N ประเทศ:ทัวร์คุนหมิง ระยะเวลา:6 วัน 5 คืน สายการบิน:FD
ราคาปรกติ:26,300.- ราคาพิเศษเพียง:24,900.- ประหยัด:1,400.- จองแล้ว:คน
รายละเอียดไฮไลท์:ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 6 วัน 4 คืน : ชมเจดีย์ 3 องค์ ณ วัดฉงเซิ่งสัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ ชมวิวภูเขาซางซาน ล่องทะเลสาบเอ๋อไห่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมความงามของเมืองเก่าลี่เจียง ดื่มด่ำธรรมชาติอุทยานเฮยหลงถัน ชมตำหนักทองจินเตี้ยน โชว์อลังการ IMPRESSION LIJIANG “จางอวี้โหมว”

ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง : เจดีย์ 3 องค์ ทะเลสาบเอ๋อไห่ ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองเก่าลี่เจียง วัดหยวนทง อุทยานน้ำหยก สระมังกรดำ เมืองโบราณต้าลี่


0134687

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 28 มิ.ย. – 3 กรกฎาคม 2557
วันที่ 11 – 16 กรกฎาคม 2557

โปรแกรมเดินทาง….

【 วันแรก สนามบินดอนเมือง – คุนหมิง – ต้าลี่ 

06.00 น.  พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 2 ประตูทางเข้าที่ 2-3 เคาน์เตอร์ 3 โดยสายการบินแอร์เอเซีย FD เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

09.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ คุนหมิง โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 582

12.30 น. ✿ ถึง สนามบินเมืองคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน เป็นเมืองเอกในมณฑลยูนนาน เนื่องจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี จึงถูกขนานนามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” มีภูเขาล้อมรอบตัวเมือง 3 ด้าน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นคือวัดวาอารามและป่าหินอันโด่งดัง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าลี่ โดยรถบัสปรับอากาศระหว่างชมความงามของสองข้างทาง เมืองต้าลี่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ซึ่งเป็นมณฑลชายแดนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เป็นเขตชุมชนของชนชาติไป๋ จากนั้นนำท่านเลือกซื้อ หยกจีน ที่ขึ้นชื่อเป็นของฝากล้ำค่า เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค

jade

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 พัก ASIA STAR HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า

【 วันที่สอง ต้าลี่ – ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ – ล่องเรือทะเลสาบเอ๋อไห่ – ลี่เจียง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

วัดฉงเซิ่งนำท่านผ่านชม เจดีย์ 3 องค์ ซึ่งตั้งอยู่ใน วัดฉงเซิ่ง บริเวณทางเหนือของเมืองต้าลี่เก่า สถานที่แห่งนี้ได้เรียกว่าเป็น สัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ เป็นวัดที่สร้างในสมัยราชวงศ์ถังของจีน ในสมัยที่พุทธมหายานเจริญรุ่งเรือง

Erhai Lakeนำท่านเดินทางชม ทะเลสาบเอ๋อไห่ ลงเรือล่องทะเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่รองจากทะเลสาบเตียนฉือ ของมณฑลยูนาน ให้ท่านได้ ชมวิวภูเขาซางซาน ที่ล้อมรอบทะเลสาบ

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพอันงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซี

Naxi2ชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม เช่น การมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่ นอกจากนั้นยังมีภาษาภาพสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย พักผ่อนบนรถและชมทิวทัศน์ระหว่างทาง จนถึง ลี่เจียง นำท่านชม การสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเคลียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ และเลือกซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 พัก GRAND HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า

【 วันที่สาม ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) – โชว์จางอวี้โหมว – อุทยานน้ำหยก – เมืองโบราณลี่เจียง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

Jade Dragon Snow Mountainนำท่านนั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ที่ระดับความสูง 3,356 เมตร สู่จุดชมวิวสูงสุดจากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อยบนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่ ซึ่งดูราวกับหยกขาวที่ตัดกันกับสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาวกำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ภูเขาหิมะมังกรหยก” ให้ท่านได้ชื่นชมและดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติ

IMPRESSION LIJIANGจากนั้นนำท่านชม “IMPRESSION LIJIANG” โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จางอวี้โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อุทยานน้ำหยกนำท่านชม อุทยานน้ำหยก สถานที่แห่งนี้เป็นหัวใจทางด้านวัฒนธรรมของชนเผ่าน่าซี มีกลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงาม อันประกอบด้วย ประตูสวรรค์ ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และ น้ำตกมังกร ที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งได้เป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่า “มังกรออกถ้ำ” ชั้นที่สองมีชื่อว่า “มังกรเล่นน้ำ” ชั้นที่สามมีชื่อว่า “มังกรโบยบิน” และยังมี ต้นไม้เทวดา ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่ มีอายุมากกว่า 500 ปี

เมืองโบราณลี่เจียงนำท่านชมความงามของ เมืองเก่าลี่เจียง ชมความงามของเมืองโบราณที่มีประวัติยาวนานมากว่า 800 ปี ซึ่งยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ อาทิเช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลม ลำธารน้ำใสที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ ด้วยความสวยงามเหล่านี้ทำให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็น “มรดกโลกทางวัฒนธรรม” โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศเมื่อ ค.ศ.1987

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 พัก GRAND HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า

【 วันที่สี่ ลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองต้าลี่ – เมืองโบราณต้าลี่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

Black Dragon Poolนำท่านชม เฮยหลงถัน หรือ สระมังกรดำ ชมความงดงามของอุทยานที่กว้างใหญ่และน้ำในบึงที่ใสสะอาดมาก จนสามารถสะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะให้เห็นได้อย่างชัดเจน แวะเลือกซื้อ ไข่มุกและครีมไข่มุก ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าลี่

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ไท่เหอนำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณต้าลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองไท่เหอ อันเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า ชม ซากเมืองเก่าและกำแพงเมืองโบราณ พร้อมชมหลักศิลาหนันเจา ซึ่งเป็นหลักศิลาจารึกสูง 3 เมตร สร้างเมื่อปี ค.ศ.766 ที่ได้บันทึกระบบการปกครองและเศรษฐกิจของรัฐเอาไว้

ไท่เหอ2ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่ กำแพงโบราณ (ต้าลี่กู่เฉิง) เมืองเก่าต้าลี่ สร้างในสมัยราชวงศ์หมิงโดยมีกำแพงเมืองล้อมรอบให้ท่านเดินชมบ้านเรือนร้านค้าต่างๆ ตลอดจนชมความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมือง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนชาติกลุ่มน้อย เรียกว่า ชาวนาซี ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมายที่เป็นของพื้นเมือง

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 พัก ASIA STAR HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า

【 วันที่ห้า ต้าลี่ – คุนหมิง – เมืองโบราณกวนตู้ – ตำหนักทอง – อิสระช้อปปิ้ง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน ซึ่งห้อมล้อมด้วยภูเขาสูงทั้งสามด้าน ส่วนด้านใต้ติดทะเลสาบเตียนฉือ จึงทำให้เมืองคุนหมิงมีอากาศเย็นสบายตลอดปี

เมืองโบราณกวนตู้นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าแบบจีนในสมัยก่อน รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้งสินค้า เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม รวมทั้งมีลานอเนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุนหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ส่วนกลางของลานอเนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณเป็นที่ตั้งของ วัดลามะ หรือ วัดธิเบต แล้วพาท่านช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึก ณ ตลาดสินค้าราคาถูก อิสระให้ท่านเลือกซื้อจนจุใจ

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านแวะชม โรงงานผลิตผ้าไหมของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยรังไหมแฝดเพื่อนำมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นของฝากและของใช้เอง

ตำหนักทองนำท่านชม ตำหนักทองจินเตี้ยน ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาหมิงฟ่งซาน ด้านทิศตะวันออกของตัวเมืองคุนหมิง ตำหนักทองจินเตี้ยนถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะโดย อ๋องหวูซันกุ้ย ผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง ตำหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร กว้างและยาว 6.2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้งหลัง น้ำหนักกว่า 250 ตัน เป็น สิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีกำแพงและป้อมล้อมรอบตำหนักเสมือนกำแพงที่ล้อมรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาวน้ำหนัก 12 กิโลกรัม และดาบกายสิทธ์น้ำหนัก 20 กิโลกรัมถูกเก็บรักษาไว้ในศาลา เชื่อว่าทั้งสองเป็นอาวุธประจำกายของอ๋องหวูซันกุ้ย จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน ตามอัธยาศัย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 พัก ENJOY HOTEL / JINJIANG (B) HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า

【 วันที่หก วัดหยวนทง – คุนหมิง – สนามบิน – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

วัดหยวนทงนำท่านชม วัดหยวนทง วัดหลวงเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและใหญ่ที่สุดของเมืองคุนหมิงและมีประวัติยาวนานกว่า 1,200 ปี แต่ละวันจะมีผู้มาสักการะหรือเที่ยวชมมากมาย ภายในศาลมีรูปเจ้าแม่กวนอิม 24 พระหัตถ์ ให้ท่านได้ นมัสการพระพุทธชินราชจำลอง ซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ วัดแห่งนี้ ชมโบสถ์ไทยและพระพุทธรูปที่เป็นสัญลักษณ์เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างไทย-จีน นำท่านแวะ ร้านใบชา ให้ท่านชิมชาผู่เอ่อ ชาดีแห่งมณฑลยูนาน
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคุนหมิง

13.20 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 583
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.50 น. ✿ ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

•:*´¨`*:••:*´¨`*:••:*´¨`*:••:*´¨`*:••:*´¨`*:••:*´¨`*:••:*´¨`*:••:*´¨`*:••:*´¨`*:••:*´¨`*:•

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 28 มิ.ย. – 3 กรกฎาคม 2557
วันที่ 11 – 16 กรกฎาคม 2557

 • ผู้ใหญ่  ท่านละ 24,900.-บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง)  ท่านละ 23,900.-บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง)  ท่านละ 22,900.-บาท
 • พักเดี่ยว เพิ่ม  ท่านละ 6,500.-บาท

หมายเหตุกรุ๊ปออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวนผู้เดินทางถึง 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
ข้อควรระวัง!! ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินตามที่ระบุไว้
 2. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ปรับเพิ่มใน กรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม)
 3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านกรณีที่มาไม่ครบคู่)
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่ารถรับส่งและนำเที่ยวสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 7. น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 8. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท)
 9. หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงิน ค่ารักษาพยาบาลท่านละไม่เกิน 500,000 บาท / กรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. น้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด (20 ก.ก./ท่าน) ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าวีซ่าของคนต่างด้าว และวีซ่าของคนต่างชาติ
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน , คนขับรถ วันละ 10 หยวน , หัวหน้าทัวร์ วันละ 10 หยวน /ลูกค้า 1 ท่าน

การชำระเงิน

 • บริษัทฯ ขอรับมัดจำในวันจองทัวร์ท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งแฟ็กซ์ใบโอนเงิน และหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางมาที่เบอร์แฟ็กซ์ 02-933-9459 ส่งถึงพนักงานที่ท่านติดต่อพร้อมระบุรายการและวันที่เดินทางให้ชัดเจน เป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทาง 14 วัน หรือก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิก (ยกเว้นกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจริงไม่สามารถคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนได้)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 ยกเว้น !!! กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไขการให้บริการ เมื่อท่านตกลงชำระเงิน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ เรียบร้อยแล้ว
 หากไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการสำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่, ค่าโรงแรม, ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน+ภาษีน้ำมันของสายการบิน และรายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 อัตราค่าบริการนี้เป็นราคาตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง , ภาษีตั๋วทุกชนิดเพิ่ม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง ถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่านตามเงื่อนไขการยกเลิกข้างต้น
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, หรือ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว / ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องจากความประมาท ของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ / หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ ตัวนักท่องเที่ยวเอง

โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า

เรื่องนี้ถูกเขียนใน และติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

3 ตอบกลับไปที่ Hokkaido Lavender ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด หมู่บ้านไอนุ โรงงานชอกโกแลตอิชิยะ โทมิตะลาเวนเดอร์ฟาร์ม อาบน้ำแร่ออนเซ็น

 1. วรัทยา พูดว่า:

  อยากให้แนะนำไม่เคยไปต่างประเทศอ่ะค่ะ

  • webmaster พูดว่า:

   ถ้าไม่เคยไปต่างประเทศ ในช่องแรกแนะนำให้ไปกับบริษัททัวร์ก่อนนะคะ เพื่อศึกษาเส้นทางหลังจากนั้นถ้าชอบเราค่อยเดินทางเองค่ะ

 2. webmaster พูดว่า:

  ถ้าไม่เคยไปต่างประเทศ ในช่องแรกแนะนำให้ไปกับบริษัททัวร์ก่อนนะคะ เพื่อศึกษาเส้นทางหลังจากนั้นถ้าชอบเราค่อยเดินทางเองค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>