ญี่ปุ่น โตเกียว 6 วัน 3 คืน By Thai Airways (TG)

รายการทัวร์:ญี่ปุ่น โตเกียว 6 วัน 3 คืน By Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์:JTOK003TG ประเทศ:ญี่ปุ่น ระยะเวลา:6 วัน 3 คืน สายการบิน:TG
ราคาปรกติ:42,900.- ราคาพิเศษเพียง:- ประหยัด:- จองแล้ว:คน
รายละเอียดไฮไลท์:ญี่ปุ่น โตเกียว 6 วัน 3 คืน By Thai Airways (TG)

ท่องโตเกียว 6 วัน 3 คืน โดยการบินไทย ชมโตเกียว เบย์ อควาไลน์ – คามาคูระ (นมัสการหลวงพ่อโต) – ฮาโกเน่ –  ล่องเรือโจรสลัด – โอวาคุดานิ – โอชิโนะฮัคไค – คาวาคูจิโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ – โกเทมบะเอ้าท์เล็ต – โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง – โตเกียว –ชินจูกุ         


jap02

กำหนดการเดินทางและค่าบริการ

03– 08 / 09-14 ธันวาคม 2557

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 42,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 40,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 38,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 36,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาท่านละ 6,000 บาท

โปรแกรมเดินทาง

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – นาริตะ

20.30 น.  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D

22.35 น.  เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น  โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG640 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง /เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

【 วันที่สอง นาริตะ – โตเกียว เบย์ อควาไลน์ – คามาคูระ (นมัสการหลวงพ่อโต) – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – โอวาคุดานิ – โอชิโนะฮัคไค – คาวาคูจิโกะ

jap03

06.15 น.  เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางลอดทางด่วนพิเศษซึ่งเป็นอุโมงค์ใต้ทะเล หรือ ที่ญี่ปุ่นเรียกว่า “โตเกียว เบย์ อควาไลน์” ความพิเศษของทางด่วนนี้อยู่ที่การเป็นทางด่วนที่ได้รับการรับรองให้เป็นอุโมงค์ใต้ทะเลผสมสะพานที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งจะแวะจุดพักรถชมวิวตรงบริเวณกลางทาง มีชื่อเรียกว่า TOKYO BAY OASIS หรือ “อุมิโนะโฮตารุ” (หิ่งห้อยแห่งทะเล) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพความมหัศจรรย์ของสิ่งก่อสร้าง ที่มนุษย์สร้างขึ้นในอ่าวโตเกียว นอกจากจะเป็นที่พักรถแล้วที่นี่ก็ยังมีร้านขายของที่ระลึก ภัตตาคาร รวมไปถึงร้านเกมให้พักผ่อนหย่อนใจกันอีกด้วย

จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ “เมืองคามาคูระ” กราบนมัสการขอพรจาก “หลวงพ่อโต” หรือ “ไดบุทสึ” พระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งในอดีตกาลเคยประดิษฐานอยู่ในวิหาร  แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1368 วิหารได้ถูกพายุพัดจนได้รับความเสียหาย  และต่อมาในปี ค.ศ. 1495 ถูกคลื่นยักษ์กลืนหายไปในทะเล แต่องค์พระมิได้ชำรุดเสียหายแต่ประการใดจวบจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า 800 ปี

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังและมีบ่อน้ำพุร้อนซุกซ่อนอยู่มากมาย นำทุกท่าน “ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ” สัมผัสบรรยากาศและชมความงามของทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปีที่แล้ว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “โอวาคุดานิ” หุบเขานรก ที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่ เมื่อหลายพันปีก่อน ทำให้เกิดบ่อน้ำร้อน ที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ำ และควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของกำมะถัน อยู่ด้วย โดยความร้อนของน้ำที่ผุดขึ้นมานั้นสามารถต้มไข่ให้สุกได้เลย และไข่ที่ต้มจากบ่อนี้เปลือกของไข่จะมีสีดำสนิท ซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่า “กินไข่ดำหนึ่งฟองจะทำให้อายุยืนขึ้นเจ็ดปี” 

แล้วนำท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะ ฮัคไค” บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน    ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ำที่ใสสะอาดและสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย

jap04

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก เสิร์ฟเมนูขาปูยักษ์

พักที่   TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่า

ให้ท่านได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่หรือเรียกอีกอย่างว่า ออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดี , ผิวพรรณสดใส , สุขภาพดี , ผ่อนคลายความอีกด้วย

【 วันที่สาม  ภูเขาไฟฟูจิ – โกเทมบะเอ้าท์เล็ต – โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง – โตเกียว –ชินจูกุ

jap05

เช้า ❉ รับประทานอาหารเช้า ณโรงแรมที่พัก

เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตร จากระดับน้ำทะเล นำท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาตให้ขึ้นได้ในวันนั้นๆ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งห้า

กลางวัน ❉ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซื้อกร ะเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองโยโกฮาม่า” ตามรอยทีวีแชมป์เปี้ยนรายการยอดฮิตที่ “พิพิธภัณฑ์ราเม็ง” ศูนย์รวมร้านราเม็งที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมของประเทศญี่ปุ่นมาให้ท่านได้ลิ้มรสกัน หลากสูตรเด็ดหลายรสชาติมาไว้ที่นี่ ชมความเป็นมาของราเม็งญี่ปุ่น พร้อมชิมราเม็งแสนอร่อยกันตามอัธยาศัย

แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ “โตเกียว” มหานครแห่งเทคโนโลยีอันทันสมัย ไปยัง “ชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยม อีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้า อาทิ กล้อง, IPOD, NOTEBOOK, GAMES, เสื้อผ้า, รองเท้า เป็นต้น

ค่ำ ❉ รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระตามอัธยาศัย

พักที่  NEW CITY SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเท่า

【 วันที่สี่  ตลาดปลาซึคิจิ – โตเกียวทาวเวอร์ (ถ่ายรูป) – พระราชวังอิมพีเรียล – ศาลเจ้าเมจิ – ฮาราจูกุ – ชิบูย่า– อิเคบูคูโระ หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม : เดินทางไป โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าเข้า 2,500บาท) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

jap06

ลูกค้าที่ซื้อทัวร์เสริม  —> “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์” ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัย ที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 17 ล้านคนต่อปี สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ที่แบ่งออกเป็นโซน เพลิดเพลินกับ ADVENTURE LAND ที่นำท่านผจญภัยกับการล่องเรือโจรสลัด PIRATES OF THE CARIBBEAN หรือจะชมดิสนีย์แลนด์โดยรถไฟ WESTERN RIVER RAILROAD ปีนบ้านต้นไม้ SWISS FAMILY TREE HOUSE สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมายยัง WESTERN LAND ตะลุยเหมืองถ่านหินที่ BIG THUNDER MOUNTAIN หรือเลือกสนุกกับ SPLASH MOUTAIN นั่งเรือผจญภัยบนผาสูงชันในโซน CRITTER COUNTRY เข้าชมบ้านผีสิง HUNTED MANSION อันน่ากลัว และชมบ้านน้อยแสนน่ารักของหมีพูห์  POOH’S HUNNY HUNT ในโซน  FANTASY LAND เพลิดเพลินกับการแต่งกายชุดประจำชาติของตุ๊กตาตัวน้อยๆกับ IT’S A SMALL WORLD ผจญภัยไปกับ PINOCCHIO’S DARLING JOURNEY เลือกมุมสวยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกใน TOON TOWN  กับบ้านของเหล่าการ์ตูนของดิสนีย์ MINNIE HOUSE บ้านแสนน่ารักของมินนี่ หรือ CHIP’N DALE’S TREEHOUSE บ้านต้นไม้ชองชิบกับเดล หรือสนุกกันต่อกับเครื่องเล่นมันส์ๆโซน TOMORROWLAND  สนุกสุดเหวี่ยงกับรถไฟตะลุยอวกาศใน SPACE MOUTAIN หรือเลือกเดินทางในอวกาศแบบสบายๆไปกับ STAR TOUR สนุกกับเครื่องเล่นชิ้นใหม่ล่าสุดของโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ BUZZ LIGHT YEAR ประชันความแม่นกับเพื่อนด้วยปืนเลเซอร์สุดไฮเทค จากนั้น ช้อปปิ้งกับสินค้าของดิสนีย์ที่มีมากมายหลากหลายแบบให้เลือกเป็นของที่ระลึกฝากทางบ้านยัง WORLD BAZAAR

สำหรับการแสดงโชว์ชุดใหม่ล่าสุด!!!  ONCE APON A TIME ที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ทาง Oriental Land  Company ใช้เงินก้อนโตกว่า 2,000 ล้านเยน สร้างการแสดงตอนกลางคืนใหม่ที่มีชื่อว่า ONCE APON A TIMEโดยจะลักษณะคล้ายกับ Disney Dreams ที่ Disneyland Paris ที่เป็นการแสดงฉายภาพไปบนตัวปราสาทซินเดอเรลลา พร้อมกับเอฟเฟกต์ดอกไม้ไฟและน้ำพุประกอบเรื่องราว แต่จะมีความแตกต่างกันตรงที่ระยะเวลาของที่โตเกียวจะประมาณ 15 นาที การแสดงนี้ จะเริ่มโชว์อย่างเป็นทางการ ตั้งวัน 29 พ.ค.2557 เป็นต้นไป ในช่วงกลางคืน วันละ 2 รอบ คือ 20:50 น. กับ 21:40 น.

ท่านที่ไม่ได้ซื้อทัวร์เสริม —> นำท่านเดินทางสู่ “ตลาดปลาซึคิจิ” ตลาดขายส่งอาหารสดขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย และเป็นตลาดที่มีระบบการควบคุมราคาซื้อขายระว่างผู้ขายส่ง-พ่อค้าคนกลาง-และผู้รับซื้อที่เป็นธรรม เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และราคายุติธรรมแก่ประชาชนทั่วไป เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลจากที่ต่างๆ ทั่วโลก อาทิเช่น สแกนดิเนเวีย ยุโรป ออสเตเรีย ฯลฯ ด้วยปริมาณการขายต่อปีกว่า 600,000 ตัน หรือกว่า 5 แสนล้านเยนต่อปี แม้ว่าตลาดปลาแห่งนี้จะเริ่มมีสีสันตั้งแต่เช้ามืดเป็นข่วงการประมูลภายใต้กฎหมายของรัฐบาลญี่ปุ่นแต่ช่วงสายก็เป็นเวลา ของนักท่องเที่ยวที่สามารถชมปลาที่ได้รับการประมูลแล้วในรูปแบบต่างๆทั้งแช่แข็งหรือสดๆ ที่ขึ้นชื่อคือปลาทูน่ายักษ์ ปลาแซลมอน กุ้งลอบสเตอร์ หอยเชลส์ ฯลฯ ให้ท่านได้ชมชีวิตแบบตลาดๆ ของเมืองที่มีค่าครองชีพสูงอันดับต้นๆของโลกตามอัธยาศัย

จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปกลับ “โตเกียวทาวเวอร์” หอคอยสถานีโทรทัศน์ และยังเป็นสถานที่ที่สามารถขึ้นชมวิวรอบๆ เมืองโตเกียวได้ด้วย ซึ่งในวันที่อากาศปลอดโปร่ง จากจุดนี้ท่านสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เลยทีเดียว  (ไม่รวมค่าขึ้นชมวิว)

จากนั้นนำท่านผ่านชม “พระราชวังอิมพีเรียล” อันเป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิ และพระราชวงศ์ของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่แมกไม้ที่ได้รับการบริจาคมาจากประชาชนทั่วประเทศเมื่อครั้งสร้างพระราชวังในสมัยสมเด็จ พระจักรพรรดิเมจิ ด้วยเนื้อที่กว่า 270 เอเคอร์ ล้อมรอบด้วยกำแพงหินขนาดมหึมาและคูน้ำสมัยเอโดะ

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลที่ “ศาลเจ้าเมจิ” ศาลเจ้าชินโตที่สำคัญของมหานครโตเกียว ได้เคยถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1958 โดยมีเอกลักษณ์เด่นคือซุ้มประตูที่ทำด้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

จากนั้นนำท่านไปยังย่าน “ฮาราจูกุ” แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่นญี่ปุ่น อิสระกับการช้อปปิ้งยังตรอก ทาเคชิตะ สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านขายของวัยรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋าร้านฟาสท์ฟูดร้านเครปญี่ปุ่นอร่อยๆมากมาย วันสุดสัปดาห์จะเป็นแหล่งนัดพบของพวก COSPLAY มักมาแต่งหน้า และเปลี่ยนเสื้อผ้ากัน หรือเลือกช้อปปิ้งบนถนน “โอโมเตะซันโด” ย่านสำหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย และหรูหรา ด้วยร้านค้าชั้นนำมากมาย เช่น DIOR, LOUIS VUITTON เป็นต้น

แล้วนำท่านไปยัง “ย่านชิบูย่า” ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียว หามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กับ “ฮาจิโกะ” รูปปั้นสุนัขแสนรู้ ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสำหรับหนุ่มสาวโตเกียวอัพเดทแฟชั่นสไตล์โตเกียว ที่ตึก (109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนำของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย รับรองไม่มีเอ้าท์ และนำท่าน ไปยัง “Shibuya Hikarie” แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ของ Shibuya ที่เน้นสินค้าเอาใจวัยทำงาน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย *** หากมีเวลาเหลือ*** นำท่านไปยัง “ย่านอิเคะบุคุโระ” ย่านช้อปปิ้งที่ยิ่งใหญ่ และทันสมัยมากแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าทันสมัยต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทันสมัย เกมส์ใหม่ๆ แฟชั่นต่างๆ ให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งบริเวณใต้ดินของสถานีรถไฟ หรือเลือกช้อปปิ้งห้างร้านต่างๆในบริเวณใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็น bic camera, tokyu hands รวมไปถึงตึกซันชายซิตี้  ซึ่งมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดย่อมให้ชมหรือจะชิมเกี๊ยวซ่า และไอศกรีม รสแปลกๆ ต่างๆ ที่ namja town หรือจะเดินเล่นที่ถนนโอโตเมะ แหล่งขายหนังสือการ์ตูน และชุดสำหรับแต่งคอสเพล ที่มีมากมายหลายร้านให้ท่านได้เดินชมกันตามอัธยาศัย        

ค่ำ 

รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระตามอัธยาศัย

พักที่  NEW CITY SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเท่า

【 วันที่ห้า  วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกาย ทรี (ถ่ายรูป) – Diver city Tokyo plaza – Aqua city และDecks – เอออนพลาซ่า – สนามบินฮาเนดะ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านไปยัง “วัดเซ็นโซจิ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม ทองคำที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตูฟ้าคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ โดยมีถนนร้านค้า“ถนนนากามิเสะ” แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื้อได้ที่ถนนแห่งนี้

จากนั้นให้ท่านถ่ายรูปกับ “โตเกียวสกาย ทรี” หรือโตเกียวทาวเวอร์แห่งใหม่ เป็นหอกระจายคลื่นตั้งอยู่ที่เขตซุมิดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ที่ความสูง 634.00 เมตร(2,080 ฟุต)โตเกียวสกายทรี ได้กลายเป็นหอคอยสื่อสารที่สูงที่สุด ในโลก ให้ท่านได้เก็บภาพกันตามอัธยาศัย

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

นำท่านเดินทางสู่ย่านโอไดบะไปยัง “DiverCity Tokyo Plaza” แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Theatrical City Space” แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่างๆมารวมตัวอยู่กว่า 150 ร้าน และยังเป็นที่ตั้งของ “GUNDAM Front Tokyo” ที่ซึ่งเป็นเสมือนหน้าตาของ “DiverCity Tokyo Plaza” แห่งนี้เลยก็ว่าได้  “GUNDAM Front Tokyo” ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น Theme Park แห่งใหม่ที่จะบอกผ่านความยิ่งใหญ่ของ GUNDAM ไปทั่วโลก สิ่งแรกที่พลาดไม่ได้ก็คือ การถ่ายรูปคู่กับเจ้าหุ่นยนต์ GUNDAM RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ขนาดเท่ากับของจริงด้วยอัตราส่วน 1:1 ซึ่งเคยสร้างความฮือฮามาแล้วเมื่อปี 2009 มีความสูงถึง 18 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่ที่ลานกว้างด้านทิศใต้ของ “Diver City Tokyo Plaza” และในช่วงค่ำๆ ก็จะมีการเปิดไฟประดับให้กับเจ้าหุ่นยักษ์นี้ด้วยสำหรับ “GUNDAM Front Tokyo” นั้นนับว่าเป็น Theme Park แห่งแรกที่ทำให้เหล่าแฟนๆ ของ GUNDAM สามารถสัมผัสและเข้าถึง GUNDAM World ได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน (ไม่รวมค่าเข้าชมGUNDAM Front)

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งต่อที่ Aqua city และ Decks ซึ่งตั้งอยู่ ริมอ่าวโตเกียว สถานที่ออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติกที่สุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว์” ที่พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ” เวอร์ชั่นญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าวโตเกียว

แล้วนำท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด ทั้งกระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า และยังมี “ร้าน 100 เยน” เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้ง และเลือกซื้อของฝากอย่างเต็มที่ก่อนเดินทางกลับ อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้ากันต่อตามอัธยาศัย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ

【 วันที่หก  สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

00.20 น.  เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG661

05.20 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

เงื่อนไขการให้บริการ 

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 3. การชำระค่าบริการ
  3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท
  3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
 4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
  4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
  4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
  4.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 – 30 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
  4.4 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
  4.5 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
  4.6 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
  4.7 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 4. ค่าเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 5. ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม / 1 ใบ และ สัมภาระไม่เกิน 7 กิโล เอาติดตัวขึ้นเครื่องท่านละ 1 ใบ
 6. ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
เรื่องนี้ถูกเขียนใน และติดป้ายกำกับ , , , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>