ตั๋วเครื่องบินโซล Seoul

สายการบิน

หมดเขตจอง

กำหนดวันเดินทาง

อายุตั๋ว

ราคา

Vietnam Airlines
(VN)

31 มี.ค. 2557

วันนี้ – 31 มี.ค. 2557

30 วัน

9,200 บาท

Thai Airways (TG)

31 MAR 13

16 ม.ค. – 31 มี.ค. 2557

14 วัน

11,200 บาท

เงื่อนไขของบัตรโดยสาร

  1. ราคาบัตรโดยสารนี้ยังไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน
  2. ราคาบัตรโดยสารเด็กใช้ราคาจากราคาสุทธิข้างต้น
  3. เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสาร เป็นไปตามที่ทางสายการบินกำหนด (โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่)

ปิดการแสดงความเห็น