ตั๋วเครื่องบิน Bangkok Hanoi Thai Airways 9,750.-

เส้นทางบิน : กรุงเทพฯ – ฮานอย
สายการบิน : สายการบินไทย Thai Airways (TG)
หมดเขตการจองตั๋วเครื่องบิน : 28 ก.พ. 2557
กำหนดวันเดินทาง : วันนี้ - 28 ก.พ. 2557
อายุตั๋วเครื่องบิน : 90 วัน
ราคา : 9,750 บาท

 

เงื่อนไขของตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น

  1. ราคาตั๋วนี้ใช้เดินทางสำหรับเที่ยวบินที่บินด้วยการบินไทยเท่านั้น
  2. ราคาตั๋วนี้ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน
  3. ราคาตั๋วสำหรับเด็ก 75% ของตั๋วผู้ใหญ่
  4. ราคาตั๋วและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสาร เป็นไปตามที่ทางสายการบินกำหนด (โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่)
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่าน รวมถึงยกเลิกการชำระเงิน (หากมีการชำระเข้ามา) ในกรณีที่การสำรองที่นั่งไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น

 

 

 

 

 

ปิดการแสดงความเห็น