วีซ่าไต้หวัน

ทำวีซ่าท่องเที่ยว : วีซ่าไต้หวัน ทำวีซ่าไต้หวัน

สำนักงานเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทเป
ประจำประเทศไทย

ที่ตั้ง : ชั้น 20 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถ.สาทรใต้ กทม. 10120
เบอร์โทร : 0-2670-0228, 0-2670-0200-9
แฟ๊กซ์ : 0-2670-0229
เวลาทำการแผนกวีซ่า : 09.00 น. – 12.00 น.

 

» เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าไต้หวัน

 • หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ชุด (สำเนา)
 • หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบจดทะเบียนการค้า หากเป็นเจ้าของกิจการ
 • หลักฐานการเงินจากธนาคาร หรือสมุดบัญชีเงินฝากถ่ายเอกสารย้อนหลัง 6 เดือน (สำเนา+ตัวจริง)
 • กรณีเป็นนักศึกษา ต้องขอหลักฐานการศึกษา และหลักฐานการงานและการเงินของผู้ปกครอง
 • กรณีเป็นเด็ก ที่เดินทางกับผู้ใหญ่จะต้องแนบทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของบิดา, มารดาด้วย
 • แบบฟอร์ม วีซ่าไต้หวัน กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
  Download แบบฟอร์ม ทำวีซ่าไต้หวัน
 •  

 

» ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าไต้หวัน 

 • เวลาทำการแผนก วีซ่าไต้หวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น.
 • ใช้เวลา 2 วันทำการ
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง
  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • เว็บไซต์สถานฑูตไต้หวัน

 

» อัตราค่าบริการ ทำวีซ่าไต้หวัน 

ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมเอกสาร
(ตามจริง)
ค่าบริการ รวมค่าใช้จ่าย
วีซ่าท่องเที่ยว
แบบเข้าออกครั้งเดียว
1,800 บาท 1,000 บาท 2,800 บาท
 

 

 

» หมายเหตุ 

 • อัตราค่าบริการวีซ่าของแต่ละประเทศ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่วีซ่าถูกปฏิเสธจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ยื่นคำขอจะต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กับสถานทูต รวมทั้งค่าบริการในการยื่นขอวีซ่า และไม่มีการทำคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
 • เอกสารทุกอย่างในการขอวีซ่าต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • ในการยื่นเอกสารขอวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมตามคำขอ มิฉะนั้นจะเสียเวลาในการยื่น ถ้าเอกสารไม่พร้อม ลูกค้าต้องนำเอกสารมาให้เพิ่มเติม

 

 

 

 

ดาวน์โหลด ใบสมัคร วีซ่าไต้หวัน

 

 

*ข้อมูลเอกสารในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ปิดการแสดงความเห็น