วีซ่าเยอรมัน

ทำวีซ่าท่องเที่ยว : วีซ่าเยอรมัน และ Schengen Visa

EMBASSY OF GERMANY : สถานฑูตเยอรมัน
ที่ตั้ง : เลขที่ 9 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทร : 0-2287-9000, 0-285-6232
เบอร์โทร : 1900-222-343 (จองคิวยื่นวีซ่า)
แฟ๊กซ์ : 0-2287-1776
เวลายื่น-รับ : 8:30 น. – 11:30 น.

 

» เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเยอรมัน

 • หนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง (travel document) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น และจะต้องมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือน โดยนับจากวันสิ้นสุดวีซ่า
 • รูปถ่าย 2 ใบ (ขนาด 5 x 3 เซ็นติเมตร หรือ 2 นิ้ว ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว)
 • หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชีธนาคาร หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร หรือเอกสารอื่นในทำนองเดียวกัน
 • สำเนาภาพถ่ายของเอกสารทั้งหมดที่ยื่นแสดงต่อสถานทูตฯอย่างละ 1 ฉบับ (หนังสือเดินทาง: ขอสำเนาหน้าคู่ที่ มีรูปถ่ายของท่าน)
 • หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ที่มีวงเงินประกันสูงเพียงพอ (ไม่ต่ำกว่า 30,000.– เหรียญยูโร หรือ 1,500,000.– บาท) และมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่ผู้ร้องพำนักอยู่ในกลุ่มประเทศสัญญาเชงเก็น
 • แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
  Download แบบฟอร์ม ทำวีซ่าเยอรมัน
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน (ตัวอย่างใบจองตั๋วเครื่องบิน)  หลักฐานแสดงเส้นทางการเดินทาง เช่น ใบจองเที่ยวบินโดยสารทั้งขาไป – ขากลับ หรือที่แสดงเที่ยวบินขาเข้าและบินต่อไปยังประเทศอื่นนอกกลุ่มประเทศเช็งเก็น ในการยื่นคำร้องไม่ต้องแสดงตั๋วโดยสารเครื่องบินแต่อย่างใด!!!
 • ใบจองโรงแรม / ที่พัก (ตัวอย่างใบจองโรงแรม / ที่พัก)  หรือหนังสือเชิญพำนักจากเจ้าบ้าน
» ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าเยอรมัน

 • เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ เวลายื่น-รับ : 8:30 น. – 11:30 น.
 • ท่านจำเป็นต้องทำการนัดหมายกับสถานฑูตล่วงหน้า ที่ โทร. 1900-222-343 เท่านั้น
 • วีซ่าท่องเที่ยวใช้เวลาทำการ 3 วันทำการ
 • สามารถนำ Schengen Visa ที่ออกจากประเทศเยอรมัน เดินทางไปยังประเทศแถบยุโรปที่เป็นสมาชิก Schengen Visa ได้
  ประเทศแถบยุโรปที่สามารถใช้ Schengen Visa เดินทางได้
 • สำหรับผู้เดินทางที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องแสดงหนังสือยินยอมให้เดินทางได้จากบิดา-มารดาหรือบุคคลผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย กรณีบิดาหรือมารดาเพียงฝ่ายเดียวทำหนังสือยินยอม ผู้ร้องต้องแสดงหลักฐานด้วยว่าบิดาหรือมารดาผู้นั้นเป็นผู้มีอำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวจริง
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • เว็บไซต์สถานฑูตเยอรมัน
» อัตราค่าบริการ ทำวีซ่าเยอรมัน

ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมเอกสาร
(ตามจริง)
ค่าบริการ รวมค่าใช้จ่าย
วีซ่าท่องเที่ยว
แบบเข้าออกครั้งเดียว
3,450 บาท 500 บาท 3,950 บาท
**โชว์ตัว

 

» หมายเหตุ

 • อัตราค่าบริการวีซ่าของแต่ละประเทศ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่วีซ่าถูกปฏิเสธจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ยื่นคำขอจะต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กับสถานทูต รวมทั้งค่าบริการในการยื่นขอวีซ่า และไม่มีการทำคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
 • เอกสารทุกอย่างในการขอวีซ่าต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • ในการยื่นเอกสารขอวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมตามคำขอ มิฉะนั้นจะเสียเวลาในการยื่น ถ้าเอกสารไม่พร้อม ลูกค้าต้องนำเอกสารมาให้เพิ่มเติม
 

ดาวน์โหลด ใบสมัคร วีซ่าเยอรมัน

 

*ข้อมูลเอกสารในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ปิดการแสดงความเห็น