วีซ่าอิหร่าน

ทำวีซ่าท่องเที่ยว : วีซ่าอิหร่าน ทำวีซ่าอิหร่าน

EMBASSY OF IRAN : สถานฑูตอิหร่าน
ที่ตั้ง : 602 ถ.สุขุมวิท (ระหว่าง ซ.22 และ ซ.24) กรุงเทพ 10110
เบอร์โทร : 02- 259-0611-3
แฟ๊กซ์ : 02-259-9111
เวลายื่น : 10.00-12.00 น.
เวลารับ : 14.00 – 16.00 น.

 

» เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าอิหร่าน

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน หลังจากเดินทางกลับ
 • รูปถ่ายสี (รูปปัจจุบัน หน้าตรง 2 ขนาด 2 นิ้ว ไม่สวมหมวกจำนวน 3 รูป)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
 • จดหมายรับรองการทำงาน
 • จดหมายเชิญ
 • นามบัตร
 • แบบฟอร์ม วีซ่าอิหร่าน กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
  Download แบบฟอร์ม ทำวีซ่าอิหร่าน
 •  

» ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าอิหร่าน

 • เวลาทำสถานฑูตอิหร่าน จันทร์ – ศุกร์ เวลายื่น : 10.00-12.00 น. และเวลารับ : 14.00 – 16.00 น.
 • ใช้เวลา 2 วันทำการ
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง
  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • เว็บไซต์สถานฑูตอิหร่าน
 

 

ดาวน์โหลด ใบสมัคร วีซ่าอิหร่าน

 

*ข้อมูลเอกสารในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Comments are closed.