วีซ่าอิตาลี

ทำวีซ่าท่องเที่ยว : วีซ่าอิตาลี และ Schengen Visa

วีซ่าอิตาลี EMBASSY OF ITALY : สถานฑูตอิตาลี
ที่ตั้ง : 399 ถนนนางลิ้นจี่ เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120
เบอร์โทร : 0-2285-4090 – 3
เบอร์โทร : 1900-222-344 (จองคิวยื่นวีซ่า)
แฟ๊กซ์ : 0-2285-4793
เวลายื่น : 9:00 น. – 13:00 น.
เวลารับ : 14:30 น. – 15:30 น.

 

» เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าอิตาลี

 • หนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง (travel document) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น และจะต้องมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือน โดยนับจากวันสิ้นสุดวีซ่า
 • รูปถ่าย 2 ใบ (ขนาด 5 x 3 เซ็นติเมตร หรือ 2 นิ้ว ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว)
 • จดหมายรับรองการทำงาน
 • หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชีธนาคาร หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร ให้ใช้เป็นตัวจริง ซึ่งมีหัวจดหมายของธนาคารเท่านั้น
 • หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ที่มีวงเงินประกันสูงเพียงพอ (วงเงินเอาประกัน 2,000,000 บาท) และ ไม่รับประกันของบริษัท ACE INSURANCE/11MAY05
 • แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
  Download แบบฟอร์ม ทำวีซ่าอิตาลี
 • ตั๋วเครื่องบินตัวจริง ไป – กลับ
 •  

 • ใบจองโรงแรม / ที่พัก (ตัวอย่างใบจองโรงแรม / ที่พัก) 
» ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าอิตาลี

 • เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ เวลายื่น : 9:00 น. – 13:00 น. และเวลารับ : 14:30 น. – 15:30 น
 • ท่านจำเป็นต้องทำการนัดหมายกับสถานฑูตล่วงหน้า ที่ โทร. 1900-222-344 เท่านั้น
 • วีซ่าท่องเที่ยวใช้เวลาทำการ 4 วันทำการ
 • สามารถนำ Schengen Visa ที่ออกจากประเทศอิตาลีเดินทางไปยังประเทศแถบยุโรปที่เป็นสมาชิก Schengen Visa ได้
  ประเทศแถบยุโรปที่สามารถใช้ Schengen Visa เดินทางได้
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • เว็บไซต์สถานฑูตอิตาลี
» อัตราค่าบริการ ทำวีซ่าอิตาลี

ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมเอกสาร
(ตามจริง)
ค่าบริการ รวมค่าใช้จ่าย
วีซ่าท่องเที่ยว
แบบเข้าออกครั้งเดียว
3,450 บาท 500 บาท 3,950 บาท
**โชว์ตัว

 

» หมายเหตุ

 • อัตราค่าบริการวีซ่าของแต่ละประเทศ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่วีซ่าถูกปฏิเสธจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ยื่นคำขอจะต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กับสถานทูต รวมทั้งค่าบริการในการยื่นขอวีซ่า และไม่มีการทำคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
 • เอกสารทุกอย่างในการขอวีซ่าต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • ในการยื่นเอกสารขอวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมตามคำขอ มิฉะนั้นจะเสียเวลาในการยื่น ถ้าเอกสารไม่พร้อม ลูกค้าต้องนำเอกสารมาให้เพิ่มเติม
 

 

ดาวน์โหลด ใบสมัคร วีซ่าอิตาลี
ดาวน์โหลด ใบสมัคร วีซ่าอิตาลี

 

*ข้อมูลเอกสารในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ปิดการแสดงความเห็น