วีซ่าออสเตรเลีย

ทำวีซ่าท่องเที่ยว : วีซ่าออสเตรเลีย ทำวีซ่าออสเตรเลีย

EMBASSY OF AUSTRALIA : สถานฑูตออสเตรเลีย
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ
เบอร์โทร 0 – 2344 – 6400
แฟ๊กซ์ : 0 – 2344 – 6341 

สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย
ที่ตั้ง : ชั้น 34, ตึก ไทย ซีซี เลขที่ 889 ถนน สาทร (ใต้) , กรุงเทพฯ (ตรงข้ามกับ สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์)
เบอร์โทรศัพท์ขอคำแนะนำ 0-2672-3476-79

วันเปิดทำการ : จันทร์ถึงศุกร์
เวลายื่นเอกสาร : 08.30 – 15.00 น.
เวลาจ่ายหนังสือเดินทาง : 15.00 – 16.30 น.

 

» เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าออสเตรเลีย

 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (VAC) ต้องชำระโดยเงินสด / แคชเชียร์เช็ค (หากซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการ) หรือโดย ‘แบงก์ดราฟท์’ (เฉพาะเมื่อซื้อนอกเขตปริมณฑล) โดยสั่งจ่าย ‘สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ’ เป็นเงินสกุลบาทเท่านั้น ค่าธรรมเนียมวีซ่านี้ไม่สามารถขอรับคืนในภายหลังไม่ว่าวีซ่าจะได้รับการ อนุมัติหรือไม่ก็ตาม โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมปัจจุบันได้ที่นี่
 • หนังสือ เดินทาง(พาสปอร์ต) ที่มีอายุครอบคลุมตลอดระยะเวลาทั้งหมดของการพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย หรืออย่างน้อยต้องมีอายุใช้การได้อีก 6 เดือน
 • แบบฟอร์ม 48/48R สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว – กรอกเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามโดยผู้สมัคร
  Download แบบฟอร์ม ทำวีซ่าออสเตรเลีย
 • รูปถ่ายขนาดทำหนังสือเดินทาง 2 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สูติบัตร (ต่ำกว่า 15 ปี)
 • หลักฐานการทำงาน (กรณีที่ทำงานแล้ว) ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทโดยระบุถึงตำแหน่งในปัจจุบัน ระยะเวลาการทำงานกับบริษัท เงินเดือน หรือหากมีกิจการส่วนตัว ต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมรับรองสำเนาโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท
 • ผู้สมัครที่จะเดินทางพร้อมญาติพี่น้อง ควรแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ดังกล่าว เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน พร้อมข้อมูลหรือ เอกสารที่แสดงรายละเอียดของความสัมพันธ์นั้น เป็นต้น
 • หลักฐานทางการเงิน เลือกใช้ได้ 3 วิธี (โดยต้องอัพเดทรายการและควรมียอดคงเหลือไม่ต่ำกว่าหลักแสน)
  •รายการเคลื่อนไหว statement ย้อนหลัง 6 เดือนตัวจริงโดยให้ทางธนาคารปริ้นออกมาให้
  •ใช้สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมสำเนา
  •นำสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ไปให้ธนาคารประทับตราธนาคารเพื่อรับรองสำเนาให้
 • (กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี) และผู้ปกครองทั้งสองคน หรือคนใดคนหนึ่งไม่ได้เดินทางไปด้วย ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองคนที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย พร้อม สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา หนังสือยินยอมสามารถทำได้โดย ติดต่อที่อำเภอ/เขต ตามทะเบียนบ้านที่ผู้ปกครองสังกัดอยู่ เพื่อขอทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ แล้วนำมาให้ที่ CETA
  •(ในกรณีหย่ากัน) ให้ผู้ปกครองฝ่ายที่มีอำนาจดูแลบุตรไปทำหนังสือยินยอมเพียงฝ่ายเดียว พร้อมแนบสำเนาทะเบียนหย่า และหน้าบันทึกข้อความว่าบุตรอยู่ในความดูแลของฝ่ายใด
  •(ในกรณีเสียชิวีต) ให้แนบสำเนาใบมรณะบัตรมาด้วย
 • หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า

หมายเหตุ ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินไม่ว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ตาม
- ทางสถานทูตใช้เวลาดำเนินการ 7 – 10 วันทำการ
- ในกรณีใช้สมุดบัญชีตัวจริง ต้องยื่นเข้าไปในสถานทูต และจะคืนกลับมาให้หลังจากวีซ่าได้รับการตัดสินแล้ว
- หลักฐานทุกอย่างที่เป็นสำเนาจะต้องเซ็นต์สำเนาถูกต้อง

 

» ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าออสเตรเลีย 

 • เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ เวลายื่น-รับ : 09.00 น. – 15.00 น. และเวลา : 15.00 น. – 16.00 น.
 • ทางสถานฑูตแผนกวีซ่า จะเริ่มรับโทรศัพท์ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. ถึง 16.30 น.
 • สถานฑูตออสเตรเลีย ได้มอบหมายให้สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย ออกวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวได้ เว็บไซต์เพิ่มเติม
 • หากต้องการนัดพบเพื่อทำวีซ่า กับสถานฑูตโดยตรง จำเป็นจะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • เว็บไซต์สถานฑูตออสเตรเลีย

 

ดาวน์โหลด ใบสมัคร วีซ่าออสเตรเลีย

ปิดการแสดงความเห็น