วีซ่าฝรั่งเศส

ทำวีซ่าท่องเที่ยว : วีซ่าฝรั่งเศส และ Schengen Visa

EMBASSY OF FRANCH : สถานฑูตฝรั่งเศส
ที่ตั้ง : 29 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทร : 0-2627-2150
แฟ๊กซ์ : 0 2627-2155
เวลายื่น : 08:30-12:00 น.
เวลารับ : 14:00-15:30 น.

 

»ขั้นตอนการขอวีซ่าเพื่อเข้าฝรั่งเศส

 • นัดหมายล่วงหน้า
  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นคำ ร้อง แผนกวีซ่าได้เลือกวิธีการยื่นโดย วิธีการนัดหมายล่วงหน้า (ยกเว้นคำร้องสำหรับวีซ่ารับบุตรบุญธรรม และหนังสือเดินทางการทูต ราชการ หรือ หนังสือเดินทางของสหประชาชาติ)
 • คำแนะนำ
  *ท่านพึงระวังใน เรื่องระยะเวลาของการนัดหมายซึ่งอาจจะนานมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับฤดูท่อง เที่ยว (รอคิวประมาณ 1 ถึง 6 อาทิตย์). ควรวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนเดินทาง และทำการนัดหมายล่วงหน้าให้เรียบร้อยก่อนสำรองที่พัก และสำรองตั๋วเครื่องบิน*เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลา ก่อนที่จะยื่นคำร้องท่านควรตรวจสอบประเภท, เงื่อนไขและข้อมูล ของวีซ่าที่ท่านต้องการให้ถูกต้องเรียบร้อยเสียก่อน (คำร้องที่สมบูรณ์จะได้รับการพิจารณา ภายใน 72 ชั่วโมง) 

  *หากท่านมีปัญหาในการนัดหมายล่วงหน้า โปรดแจ้งทางอีเมลที่ visas@ambafrance-th.org หรือ ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-627-21-50 (วันจันทร์ถึงพฤหัสบดี เวลา 14.00 น. – 16.00 น. และวันศุกร์ เวลา 14.00 น. – 15.30 น.), หรือส่งโทรสารที่หมายเลข 02-627-21-55 โดยต้องระบุชื่อและนามสกุลของผู้ยื่นคำร้อง, หมายเลขหนังสือเดินทาง, สาเหตุของปัญหา และหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งแผนกวีซ่าสามารถติดต่อกลับได้

คำเิตือน ! การนัดหมายไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นและทุกคนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หากผู้ยื่นติดต่อผ่านตัวแทนเพื่อให้ได้การนัดหมายโดยแสดงข้อมูลที่เป็นเท็จ ด้วยการลงข้อมูลของท่านทับซ้อนข้อมูลเดิม จะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม (เช่น ชื่อ-นามสกุลของผู้นัดหมาย หมายเลขหนังสือเดินทาง เป็นต้น) อาจนำมาซึ่งการยกเลิกนัดหมายนั้น ๆ หรือถูกปฏิเสธการ ออกวีซ่า

หาก ท่านต้องการไปฝรั่งเศสสำหรับระยะสั้น (ระยะเวลาน้อยกว่า 90 วัน)
ท่านจะต้องแสดงหลักฐานที่พักในฝรั่งเศส ตา่มจุดประสงค์ของการเดินทาง กรณีพักที่โรงแรม ท่านจะต้องแนบใบยืนยัน ที่พักที่ออกโดยตรงจากโรงแรมนั้น ๆ

» เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าฝรั่งเศส

 • หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่าย 2 นิ้วสี 2 รูป พื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาว
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
 • ใบ Medical Insurance วงเงินเอาประกัน 2,000,000 บาท (ไม่รับประกันของบริษัท ACE INSURANCE/11MAY05)
 • จดหมาย รับรองการทำงาน
 • แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด  Download แบบฟอร์ม ทำวีซ่าฝรั่งเศส
 • ตั๋วเครื่องบิน
 •  

 • ใบยืนยันการจองโรงแรม / ที่พัก จะต้องเป็นเอกสารการจองจริง (ตัวอย่างใบจองโรงแรม / ที่พัก) 

 

» ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าฝรั่งเศส

การ รับคำร้องผ่านบริษัทตัวแทนสำหรับฝรั่งเศส

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 สถานทูตเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสจะมอบหมายให้ TLScontact (TELESMART International) เป็นผู้รับผิดชอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า

*การนัดและการยื่นคำร้องแบบเดิมที่แผนกวีซ่าของสถานทูตฯ ยังสามารถกระทำได้ จนถึงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553

ท่านสามารถดูรายละเอียดการนัดหมายและค้นหา ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่ากับ TLScontactได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคมเป็นต้นไปที่  www.tlscontact.com/th2fr/login.php?l=th /http://www.tlscontact.com/th2fr/page.php?pid=contact_us

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการขอวีซ่าได้ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคมเป็นต้นไป ตั้งแต่วัน จันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 6796669 หรือ ฟังข้อมูลเสียงหลากภาษาได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

TLScontact จะรับยื่นคำร้องขอวีซ่าตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 (ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของ TLScontact คลิกที่นี่)

สิ่งที่จะได้รับจากการร่วมมือกับบริษัท TLScontact

 • TLScontact จะเป็นผู้เก็บข้อมูลที่จำเป็นของผู้ยื่นขอวีซ่าไว้
 • การ ติดต่อและยื่นคำร้องใช้เวลาเร็วขึ้น (สูงสุด 72 ชั่วโมง) และง่ายขึ้น
 • สามารถติดตามผลการดำเนินเรื่องทางอินเตอร์เน็ต
 • ข้อมูลวันเวลาการรับหนังสือเดินทางคืนทางอีเมลหรือ SMS

 

» อัตราค่าบริการ ทำวีซ่าฝรั่งเศส

ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมเอกสาร
(ตามจริง)
ค่าบริการ รวมค่าใช้จ่าย
วีซ่าท่องเที่ยว
(ระยะเวลาน้อยกว่า 90 วัน)
60 ยูโร - บาท - บาท
 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลด ใบสมัคร วีซ่าฝรั่งเศส
ดาวน์โหลด ใบสมัคร วีซ่าฝรั่งเศส

 

 

*ข้อมูลเอกสารในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ปิดการแสดงความเห็น