วีซ่าญีปุ่น

ทำวีซ่าท่องเที่ยว : วีซ่าญีปุ่น ทำวีซ่าญี่ปุ่น

Japan visa EMBASSY OF JAPAN : สถานฑูตญี่ปุ่น
ที่ตั้ง : 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทร: 0-2696-3000, 0-2207-8500
แฟ๊กซ์ : -
เวลายื่น-รับ : 08:30 น. – 11:15 น.
และเวลา : 13:30 น. – 16:00 น.

 

การเริ่มเปิดศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) เพื่อการรับยื่นคำร้องและคืนหนังสือเดินทางของบุคคลทั่วไป
สถานทูตีปุ่น ประจำประเทศไทย

1. ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ทางสถานทูตญญี่ีปุ่น ประจำประเทศไทย ได้ทำข้อตกลงให้ “ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ีปุ่น (JVAC)”  รับยื่นคำร้องและคืนหนังสือเดินทางจากบริษัทตัวแทน

2. เพื่ือเป็นการขยายขอบข่ายของงานและพัฒนางานด้านบริการรับยื่นวีซ่า ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป ศูนย์ JVAC จะดำเนินการรับย ืนวีซ่าทุกประเภท ยกเว้น การยื่นขอวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางราชการ และตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม ศกนี้ (ตามข้อกำหนด) จะมีการเปิดเคาเตอร์บริการที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอื่นๆ อีก 5 จังหวัด อนึ่งผู้ที่มีภูมิลำเนาใน 9 จังหวัด ภาคเหนือ กรุณายื่นที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นที่เชียงใหม่เท่านั้น รายละเอียดของขอบข่ายงานเป็นไปตามที่ระบุไว้ข้างล่าง จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อ
ทราบ และขอความร่วมมือมา ณ ที่นี้

3. วันและเวลาทำการ
(1) ศูนย์ JVAC ในกรุงเทพมหานคร :
เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553 การรับยื่นคำร้อง : วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:30 น. (ไม่มีพักกลางวัน)
การคืนหนังสือเดินทาง : วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:30 น. (ไม่มีพักกลางวัน)   วันเสาร์ ตั้งเวลา 08:30 น. ถึง 12:30 น.
ระยะเวลาดำเนินการ : อย่างน้อย 5 วันทำการนับจากวันที่รับยื่นคำร้อง (ยกเว้นวันเสาร์)
สถานที่ : ชั้น 15 ยูนิต C ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-632-1541-4

(2) ศูนย์ JVAC การบริการในต่างจังหวัด :
เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553 (ตามข้อกำหนด)
การรับยื่นคำร้องและคืนหนังสือเดินทาง : วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น.
ระยะเวลาดำเนินการ : อย่างน้อย 7 วันทำการ นับจากวันที่รับยื่นคำร้อง (ตามข้อกำหนด)

 

4. ประเภทของวีซ่าที่รับยื่น : ทุกประเภท ยกเว้นการยื่นขอวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และกรณีเร่งด่วนเกี่ยวกับทางด้านมนุษยธรรม เท่านั้น

5. อัตราค่าบริการ : 535 บาท
ค่าธรรมเนียมวีซ่า วีซ่าทั่วไป (Single) 1,080 บาท วีซ่าMultiple 2,160 บาท วีซ่าทรานซิท(Transit) 260 บาท จะต้องชำระค่าบริการพร้อมกับค่าธรรมเนียมในวันยื่นขอวีซ่า

6. การเปิดเคาเตอร์บริการในต่างจังหวัด
(1) หน่วยงานรับผิดชอบ : บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
(2) สถานที่ (6จังหวัด) : อยุธยา ระยอง นครราชสีมา พิษณุโลก ชลบุรี และภูเก็ต
ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการให้บริการ

7. อื่นๆ
ทาง ศูนย์ JVAC จะรับยื่นคำร้องและคืนหนังสือเดินทางเท่านั้น ทางสถานทูตญี่ปุ่นยังคงเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการอนุมัติวีซ่า
JVAC: ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (กรุงเทพฯ)
สถานที่ : ชั้น 15 ยูนิต C ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-632-1541-4
E-mail :

info.jpth@vfshelpline.com

เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าญี่ปุ่น

 • หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสี 2 x 2 นิ้ว ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย
  ไม่มีการแต่งภาพ ต้องเป็นรูปที่ชัดเจนและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล
 • ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 • แบบฟอร์ม วีซ่าญี่ปุ่น กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
  Download แบบฟอร์ม ทำวีซ่าญี่ปุ่น
 • ใบจองโรงแรม / ที่พัก (ตัวอย่างใบจองโรงแรม / ที่พัก) 
 • จดหมายรับรองจากที่ทำงาน ระบุตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน อัตราเงินเดือน
  พร้อมทั้งเหตุผลที่ต้องเดินทางเข้า ญี่ปุ่นโดยละเอียด และระยะเวลาที่จะพำนักในญี่ปุ่น
 • สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงพร้อมสำเนาย้อนหลัง 3 เดือน

 

» ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าญี่ปุ่น 

 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง
  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • พาสปอร์ตข้าราชการเล่มสีน้ำเงินไม่ต้องทำวีซ่า
  แต่ต้องมีจดหมายรับรองการทำงานจากหน่วยงาน และจดหมายเชิญ อยู่ได้ 90 วัน
 • เว็บไซต์สถานฑูตญี่ปุ่น

 

» อัตราค่าบริการ ทำวีซ่าญี่ปุ่น 

ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมเอกสาร
(ตามจริง)
ค่าบริการ + VFS รวมค่าใช้จ่าย
วีซ่าท่องเที่ยว
แบบเข้าออกครั้งเดียว
1,080 บาท 1,500 บาท 2,580 บาท
 

 

 

» หมายเหตุ 

 • อัตราค่าบริการวีซ่าของแต่ละประเทศ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่วีซ่าถูกปฏิเสธจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ยื่นคำขอจะต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กับสถานทูต รวมทั้งค่าบริการในการยื่นขอวีซ่า และไม่มีการทำคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
 • เอกสารทุกอย่างในการขอวีซ่าต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • ในการยื่นเอกสารขอวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมตามคำขอ มิฉะนั้นจะเสียเวลาในการยื่น ถ้าเอกสารไม่พร้อม ลูกค้าต้องนำเอกสารมาให้เพิ่มเติม

 

 

 

 

ดาวน์โหลด ใบสมัคร วีซ่าญี่ปุ่น

 

 

*ข้อมูลเอกสารในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ปิดการแสดงความเห็น