วีซ่าจีน

ทำวีซ่าท่องเที่ยว : วีซ่าจีน

EMBASSY OF CHINA : สถานฑูตจีน
ที่ตั้ง : 57 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพ 10310
เบอร์โทร : 0 2245 7043-4
แฟ๊กซ์ : 0 2245 7032
เวลายื่น-รับ : 09:00-11:00 น.
เวลารับ : 15:00-16:00 น.

 

» เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าจีน

 • หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่าย 2 นิ้วสี 1 รูป พื้นหลังต้องเป็นสีขาวหรือสีฟ้าเท่านั้น
  แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
 • Chinese Form 2013
  Download เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน (ตัวอย่างใบจองตั๋วเครื่องบิน)
 • ใบจองโรงแรม / ที่พัก (ตัวอย่างใบจองโรงแรม / ที่พัก) หรือ หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือน โดยปรับยอดล่าสุดจนถึงวันที่ประสงค์ยื่นขอวีซ่าจีน (ควรมียอดอย่างน้อย 50,000 บาท)
  สำหรับท่านที่ไม่มีสมุดบัญชี สามารถให้ผู้อื่นรับรองค่าใช้จ่ายได้ โดยแนบจดหมายรับรองความสัมพันธ์(ภาษาอังกฤษ) , สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือน , สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ตผู้รับรองค่าใช้จ่าย

 

»ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าจีน

 • เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ เวลายื่น-รับ : 09:00-11:00 น.
  เวลารับ : 15:00-16:00 น.
 • วีซ่าท่องเที่ยวใช้เวลาทำการ 4 วัน /ด่วน 2 วัน และด่วน 1 วัน
 • การทำ visa ปกติ จะนัดให้มารับ passport ในอีก 4 วันทำการ
 • วันที่ยื่นเอกสารขอ visa ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ
 • ประเทศที่มีวีซ่าเข้าจีนแล้ว ไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 14 วัน คือ ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, บรูไน
 • หนังสือเดินทางข้าราชการเล่มสีน้ำเงินไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 30 วันหรือ 60 วันขึ้นอยู่กับ
  ต.ม.ที่จีน
 • เว็บไซต์สถานฑูตจีน

 

»อัตราค่าบริการ ทำวีซ่าจีน

ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมเอกสาร
(ตามจริง)
ค่าบริการ รวมค่าใช้จ่าย
วีซ่าท่องเที่ยว
แบบเข้าออกครั้งเดียว 4 วันทำการ
1,000 บาท 500 บาท 1,500 บาท

 

»หมายเหตุ

 • อัตราค่าบริการวีซ่าของแต่ละประเทศ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่วีซ่าถูกปฏิเสธจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ยื่นคำขอจะต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กับสถานทูต รวมทั้งค่าบริการในการยื่นขอวีซ่า และไม่มีการทำคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
 • เอกสารทุกอย่างในการขอวีซ่าต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • ในการยื่นเอกสารขอวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมตามคำขอ มิฉะนั้นจะเสียเวลาในการยื่น ถ้าเอกสารไม่พร้อม ลูกค้าต้องนำเอกสารมาให้เพิ่มเติม

 

 

*ข้อมูลเอกสารในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ปิดการแสดงความเห็น