วีซ่ากัมพูชา

ทำวีซ่าท่องเที่ยว : วีซ่ากัมพูชา ( วีซ่าเขมร ) ทำวีซ่ากัมพูชา

EMBASSY OF CAMBODIA : สถานฑูตกัมพูชา
ที่ตั้ง : 57 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพ 10310
เบอร์โทร : 0 2245 7043-4
แฟ๊กซ์ : 0 2245 7032
เวลายื่น-รับ : 09:00-11:00 น.
เวลารับ : 15:00-16:00 น.

 

» เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่ากัมพูชา

 • หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสี หรือ ขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 2 ชุด
  Download แบบฟอร์ม ทำวีซ่ากัมพูชา
 •  

 

» ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่ากัมพูชา

 • เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ เวลายื่น-รับ : 09:00-11:00 น.
  เวลารับ : 15:00-16:00 น.
 • วีซ่าท่องเที่ยวใช้เวลาทำการ 3 วัน / ด่วน 1 วัน
 • สามารถออกเป็น Electronic visa ได้
 • หนังสือเดินทางข้าราชการเล่มสีน้ำเงินไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 30 วันหรือ 60 วันขึ้นอยู่กับ
  ต.ม.ที่กัมพูชา
 •  

 

» อัตราค่าบริการ ทำวีซ่ากัมพูชา

ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมเอกสาร
(ตามจริง)
ค่าบริการ รวมค่าใช้จ่าย
วีซ่าท่องเที่ยว
แบบเข้าออกครั้งเดียว
700 บาท 500 บาท 1,200 บาท
 

 

 

» หมายเหตุ

 • อัตราค่าบริการวีซ่าของแต่ละประเทศ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่วีซ่าถูกปฏิเสธจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ยื่นคำขอจะต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กับสถานทูต รวมทั้งค่าบริการในการยื่นขอวีซ่า และไม่มีการทำคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
 • เอกสารทุกอย่างในการขอวีซ่าต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • ในการยื่นเอกสารขอวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมตามคำขอ มิฉะนั้นจะเสียเวลาในการยื่น ถ้าเอกสารไม่พร้อม ลูกค้าต้องนำเอกสารมาให้เพิ่มเติม

 

 

 

 

ดาวน์โหลด ใบสมัคร วีซ่ากัมพูชา
ดาวน์โหลด ใบสมัคร วีซ่ากัมพูชา

 

 

*ข้อมูลเอกสารในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Comments are closed.